Μερική πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος αλλά περιθώριο βελτίωσης, εντοπίζει στην Κύπρο η MONEYVAL

Μερική πρόοδο όσον αφορά τη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καταγράφει η έκθεση προόδου της MONEYVAL, της Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την έκθεση προόδου της MONEYVAL, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι κυπριακές αρχές υλοποίησαν ορισμένα μέτρα βελτίωσης της συμμόρφωσης, αλλά δεν το έκαναν εγκαίρως ώστε αυτά να αξιολογηθούν σε αυτή τη φάση. Επίσης, εκκρεμεί ακόμα η αντιμετώπιση σειράς άλλων ελλείψεων.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική της έκθεση το 2019 η MONEYVAL έκρινε πως η Κύπρος συμμορφώνεται πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό με 37 από τις 40 συνολικά συστάσεις της FATF, και ζήτησε από τις αρχές να ενημερώσουν για την πρόοδο στην εφαρμογή των υπόλοιπων συστάσεων (με τις οποίες η Κύπρος κρίθηκε πως συμμορφωνόταν εν μέρει) στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης διαδικασίας παρακολούθησης.

Στην έκθεση προόδου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εξετάζεται μια σειρά από νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα που εφάρμοσαν οι κυπριακές αρχές σε σχέση με την αξιολόγηση κινδύνων και την παρακολούθηση στον μη κερδοσκοπικό τομέα, καθώς και την αξιολόγηση των σχέσεων με τον πελάτη από τις ανταποκρίτριες τράπεζες. Αξιολογεί επίσης τη δυνατότητα των ερευνητικών αρχών να παρακολουθούν τις επικοινωνίες και να εφαρμόζουν τεχνικές ελεγχόμενης παράδοσης σε μετρητά και διαπραγματεύσιμα μέσα στον κομιστή.

Η έκθεση προόδου αξιολογεί επίσης την εφαρμογή των νέων διεθνών απαιτήσεων που αφορούν τους παροχείς υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων όπως καθορίζονται σε αναθεωρημένη Σύσταση της FATF. Η αξιολόγηση της εφαρμογής αυτής της αναθεωρημένης Σύστασης από την Κύπρο έχει υποβαθμιστεί από «συμμόρφωση σε μεγάλο βαθμό» σε «εν μέρει συμμόρφωση».

Οι κυπριακές αρχές, προστίθεται, έχουν λάβει σειρά μέτρων για να εφαρμόσουν αυτές τις νέες απαιτήσεις της FATF, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τον Δεκέμβριο του 2021 αξιολόγησης των κινδύνων που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που παρουσιάζουν τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και οι σχετικοί παροχείς υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν λήφθηκαν εγκαίρως ώστε να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου.

Κατ’ επέκταση, η Κύπρος κρίνεται πως «συμμορφώνεται πλήρως» με 16 από τις 40 συστάσεις της FATF, «συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό» με 20 συστάσεις και «συμμορφώνεται εν μέρει» με τέσσερις συστάσεις (μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τραπεζική ανταπόκριση, νέες τεχνολογίες και εξουσίες των αστυνομικών και ερευνητικών αρχών).

Αυτή τη στιγμή, τονίζεται, δεν υπάρχουν συστάσεις με τις οποίες η Κύπρος θεωρείται πως δεν συμμορφώνεται.

Η έκθεση προόδου εξετάζει τις επίσημες αλλαγές στο νομοθετικό, ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο στην Κύπρο, ωστόσο δεν αξιολογεί το βαθμό στον οποίο αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποτελεσματικά εφαρμοστεί, στη βάση των πρακτικών της MONEYVAL.

Η MONEYVAL, προστίθεται, αναμένει πως η κάθε χώρα θα έχει αντιμετωπίσει τις πλείστες, αν όχι όλες, από τις ελλείψεις της μέχρι το τέλος του τρίτου χρόνου από την υιοθέτηση της έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης. Ως εκ τούτου η Κύπρος αναμένεται να ενημερώσει τη MONEYVAL για περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων που εκκρεμούν σε έναν χρόνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,