Κυριότερες καταχωρίσεις στο μητρώο και υπηρεσίες μέχρι τις 30/04/2024

Οι πιο κάτω γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τις κυριότερες καταχωρίσεις στο μητρώο και υπηρεσίες που υποβλήθηκαν, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30 Απριλίου 2024, και αφορά στον αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Έφορο Εταιρειών κατά την περίοδο αυτή, συνολικά και σε μηνιαία βάση, αναφορικά με:

  • έρευνα στο μητρώο εγγεγραμμένων οργανισμών
  • επικαιροποίηση του μητρώου εταιρειών
  • καταχώριση ετήσιων εκθέσεων
  • έκδοση πιστοποιητικών και πιστοποιημένων αντιγράφων
  • καταχώριση αιτήσεων και εγγράφων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης
  • έγκριση ονόματος
  • διαγραφές εγγεγραμμένων οργανισμών με βάσει του 327

Γραφική Παράσταση: μηνιαία

Γραφική Παράσταση: σύνολο

πηγή: Έφορος Εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,