Καταχώριση εγγράφων στο ΤΕΕΕΠ τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί λόγω των έκτακτων μέτρων

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ανακοινώνει ότι οποιαδήποτε έγγραφα έχουν προσκομιστεί σε ατελή ή μη συμπληρωμένη μορφή, ή δεν έχουν προσκομιστεί ως αποτέλεσμα προηγούμενων ανακοινώσεων σε σχέση με τα έκτακτα μέτρα λόγω πανδημίας, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα εντός ενός μηνός από την ανακοίνωση αυτή, δηλαδή μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020.

  1. Ένορκες δηλώσεις υπογραμμένες και δεόντως χαρτοσημασμένες.
  2. Ελληνική μετάφραση του εντύπου Β1 δεόντως χαρτοσημασμένη.
  3. Ελληνική μετάφραση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όπου δεν έχει ήδη προσκομιστεί.
  4. Τεκμήρια ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη γλώσσα από το EPO, αν δεν έχει ήδη προσκομιστεί.
  5. Πρωτότυπα πληρεξούσια στις περιπτώσεις που δεν έχουν προσκομιστεί, ή έχουν προσκομιστεί αντίγραφα αυτών.
  6. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι ένορκες δηλώσεις που έχουν προσκομιστεί ήδη, αλλά δεν ήταν υπογραμμένες και χαρτοσημασμένες, θα προσκομιστούν εκ νέου δεόντως υπογραμμένες και χαρτοσημασμένες.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις αποτείνεστε στα τηλ .22 404 339 και 22 404 361.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: ,