Καταργήθηκε ο Περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Νόμος

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (Καταργητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Ο παρόν νόμος δημοσιεύτηκε στις 16 Ιουνίου 2020.

Print Friendly, PDF & Email