Καταδίκη και ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το 2023

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της «Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου» που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την «Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον τομέα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνολικό πρόστιμο €8,000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου άλλης εταιρείας και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα, εργοδοτούμενα πρόσωπα άλλου εργοδότη, καθώς και τρίτα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη συντήρησης διακόπτη λαδιού σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, με αποτέλεσμα μετά την ενεργοποίηση του συντηρημένου εξοπλισμού να δημιουργηθεί βλάβη και πρόκληση έκρηξης στον συντηρημένο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργοδοτούμενου άλλης εταιρείας.

(β) Παράλειψη διάθεσης κατάλληλων πληροφοριών και οδηγιών χρήσης στους εργοδοτούμενούς της που πραγματοποίησαν τη συντήρηση του εξοπλισμού υποσταθμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι εργοδοτούμενοι να γνωρίζουν τόσο τον ορθό τρόπο συντήρησης των διακοπτών λαδιού του υποσταθμού, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, όσο και τους κινδύνους που συνεπάγονται από τη συντήρηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία βλάβης και πρόκλησης έκρηξης σε συντηρημένο διακόπτη λαδιού του υποσταθμού, λίγο μετά την ενεργοποίηση του συντηρημένου εξοπλισμού του υποσταθμού.

(γ) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται.

(δ) Παράληψη εκτίμησης των κινδύνων από τη συντήρηση των διακοπτών λαδιού και καθορισμού των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

(ε) Παράληψη παροχής επαρκούς ειδικής εκπαίδευσης στους εργοδοτούμενους που ασχολούνταν με τη δεκαετή συντήρηση του εξοπλισμού Υποσταθμού Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,