Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις

Ενημερωτικό σημείωμα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για DAC6:

ΣΚΟΠΟΣ: Η Επιτροπή Εταιρειών του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου επιθυμεί να φέρει σε γνώση όλων των συναδέλφων την επικειμένη τροποποίηση εγχώριας νομοθεσίας για ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)2018/822 που προνοεί για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών αναφορικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018L0822 και ως νομοσχέδιο με τίτλο Νόμος που τροποποιεί τους περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμους του 2012 έως Αρ.2 του 2018).

ΟΔΗΓΙΑ: Στις 25 Μαΐου 2018 ψηφίστηκε η εν λόγω Οδηγία γνωστή και ως DAC6 (DirectiveonAdministrativeCooperation- 6η Τροποποιητική Οδηγία) τροποποιώντας την Οδηγία 2011/16/ΕΕ για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και εισάγοντας την υποχρέωση γνωστοποίησης στις φορολογικές αρχές από ενδιάμεσους όπως συμβούλους, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και από τους ίδιους τους φορολογούμενους ορισμένων διασυνοριακών ρυθμίσεων φορολογικού σχεδιασμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Παρότι η Οδηγία αναμένεται να ενσωματωθεί στην εγχώρια νομοθεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2020, οι πρώτες πληροφορίες θα πρέπει να γνωστοποιηθούν έως την 31η Αυγούστου 2020 που καλύπτουν ρυθμίσεις των οποίων το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε ήδη από την 25η Ιουνίου 2018 και μετά.

Επομένως, ενδιάμεσοι και φορολογούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν τις ήδη τυχόν υποχρεώσεις τους αφού κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας θα εφαρμόζονται διοικητικές κυρώσεις κατά παράβαση των υποχρεώσεων των ενδιάμεσων και/ή φορολογουμένων. Σύμφωνα με την Οδηγία:

Α. ΕΙΣΤΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ;

  • Πρόσωπο,
  • Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Που καταρτίζει, διαθέτει στην αγορά, οργανώνει ή διαχειρίζεται την εφαρμογή μιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης.

Β. ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ;

  • Με βάση όλα τα στοιχεία και την εμπειρία σας, γνωρίζατε ή μπορεί να υποτεθεί εύλογα ότι γνωρίζατε ότι είχατε αναλάβει να παρέχετε βοήθεια ή συμβουλές σχετικά με τέτοιες ρυθμίσεις,και
  • Δεν απαλλάσσεστε από την υποχρέωση γνωστοποίησης λόγω δικηγορικού απορρήτου ή επειδή ο ενδιάμεσος δεν σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή επειδή ο φορολογούμενος καταρτίζει και εφαρμόζει τον μηχανισμό εσωτερικά. Σε περίπτωση όπου απαλλάσσεστε από την υποχρέωση γνωστοποίησης,η υποχρέωση γνωστοποίησης μετατοπίζεται στον φορολογούμενο που ωφελείται από τη ρύθμιση, οπότε και θα πρέπει να τον ενημερώσετε σχετικά.

Γ. ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΤΕΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ;

  • Να είναι διασυνοριακή, δηλαδή είτε μεταξύ τουλάχιστον δύο κρατώνμελών είτε ενός κράτουςμέλους και μιας τρίτης χώρας, και να πληροί κάποιους όρους ως προς τη φορολογική κατοικία των συμμετεχόντων σε αυτή για παράδειγμα  διαφορετικές ή πολλαπλές φορολογικές κατοικίες, και εμπίπτει σε μια από τις τρεις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω:
  • Να είναι ρύθμιση που έχει πιθανό αντίκτυπο στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ή στον προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου,ή
  • Να αποδεικνύεται ότι το κύριο ή ένα από τα κύρια αναμενόμενα οφέλη ήταν η απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, όπως μία ρύθμιση που έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή εισοδημάτων σε κεφάλαιο, δωρεές ή άλλες κατηγορίες εισοδημάτων τα οποία φορολογούνται λιγότερο ή καθόλου, ή
  • Να θεωρείται γενικής χρήσης διασυνοριακή ρύθμιση, δηλαδή διασυνοριακή ρύθμιση η οποία έχει σχεδιαστεί, έχει διατεθεί στην αγορά και είναι έτοιμη για εφαρμογή ή καθίσταται διαθέσιμη προς εφαρμογή χωρίς να απαιτείται ουσιαστική εξατομίκευση αυτής.

Σε τέτοια περίπτωση, ο ενδιάμεσος οφείλει να γνωστοποιεί εντός τριάντα ημερών αυτές τις ρυθμίσεις στην αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία, στη συνέχεια, θα κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής, ανά τρίμηνο, σχετικές πληροφορίες, όπως τα ονόματα των εμπλεκομένων φορολογούμενων και άλλων ενδιαμέσων, στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών.

Print Friendly, PDF & Email