Υπηρεσία Ενέργειας: Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για νομοσχέδια

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τα νομοσχέδια με τίτλο «Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2019.

Τα προσχέδια ετοιμάστηκαν κυρίως για σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με:

  • την Οδηγία 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση,
  • με το άρθρο 70 της Οδηγίας 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ,
  • με το άρθρο 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οι βασικές πρόνοιες των νομοσχεδίων αφορούν:

  • Καθορισμό του ενδεικτικού και υποχρεωτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας για το 2030.
  • Τροποποιήσεις που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού του υποχρεωτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας και του τρόπου με το οποίο δυνατό να επιτυγχάνεται υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Προσθήκη διατάξεων σχετικά με τη μέτρηση και τιμολόγηση παρεχόμενης θερμικής ενέργειας από κεντρική πηγή.
  • Αλλαγές στα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει η περιεκτική αξιολόγηση του εθνικού δυναμικού για την ενεργειακή απόδοση σε θέρμανση και ψύξη.
  • Αλλαγές στους κανόνες για πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας: www.energy.gov.cy

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 24/10/2019, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις energyservice@mcit.gov.cy και cellinopoulos@mcit.gov.cy.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,