Υπενθύμιση: Οι περί Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν από Παροχή Υπηρεσιών των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμοί του 2018 (ΚΔΠ 171/2018)

Σας υπενθυμίζουμε ότι το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του περί Δικηγόρων Νόμου (ΚΕΦ. 2) (βασικός νόμος) έχει τροποποιηθεί δυνάμει του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018 (Ν. 107(I)/2018)) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ια) ως ακολούθως:

 «(ια) τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, να ρυθμίζει τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν αναφορικά με τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις·»

 Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι οι περί των Ελαχίστων Ορίων Αμοιβής των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμοί του 1985 έως 2017 που καθόριζαν κλίμακες ελαχίστων ορίων αμοιβής για εξωδικαστική νομική εργασία, καταργήθηκαν με την ΚΔΠ 172/2018 και αντικαταστάθηκαν από τους περί Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν από Παροχή Υπηρεσιών των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμούς του 2018 (ΚΔΠ 171/2018).

 Παραθέτουμε για ευκολία σας τον σύνδεσμο της ΚΔΠ 171/2018.

 http://www.cylaw.org/KDP/data/2018_1_1 71.pdf

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,