Ιδρύθηκε το κυπριακό Φόρουμ Δικηγόρων Ασφαλιστικού Δικαίου (FIL)

Στην ίδρυση του Forum of Insurance Lawyers (FIL)/Φόρουμ Δικηγόρων Ασφαλιστικού Δικαίου προχώρησε μια ομάδα δικηγόρων με εμπειρία στο ασφαλιστικό δίκαιο, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στη διαφύλαξη, εξέλιξη, παρακολούθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή των αρχών του ασφαλιστικού και άλλων συναφών τομέων του δικαίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το FIL, που υποστηρίζεται από αρκετά δικηγορικά γραφεία και εταιρείες, αποτελεί ένα Μη Κερδοσκοπικό, Μη Κυβερνητικό Οργανισμό, και θέλει να συμβάλει επίσης στη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων προσώπων που αντιμετωπίζουν ή εμπλέκονται σε δικαστηριακές ή άλλες υποθέσεις που άπτονται του ασφαλιστικού ή άλλων συναφών πεδίων του δικαίου.

Διαπνεόμενο από τις ιδέες και τις αξίες του επαγγελματισμού, της εντιμότητας, της αντικειμενικότητας και καθοδηγούμενο από το ενδιαφέρον των μελών για την προώθηση των σκοπών του, το FIL επιδιώκει να συμβάλει με όσα μέσα διαθέτει στη βελτίωση του επιπέδου της άσκησης δικηγορίας και τη διασφάλιση της ορθής απονομής της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Forum of Insurance Lawyers/Φόρουμ Δικηγόρων Ασφαλιστικού Δικαίου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fil.cy.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,