Η ΣΕΔΙΠΕΣ πώλησε το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Αltamira Asset Management

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεγράφη στις 24/04/2020 η συμφωνία για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Αltamira Asset Management (Cyprus) Limited.

Η συμφωνία αφορά την πώληση στην Altamira Asset Management S.A., 490 μετοχών Τάξης «Α», ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια, τις οποίες κατέχει η Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ).

Η τιμή πώλησης συμφωνήθηκε στα €4.5 εκ. και έχει επιβεβαιωθεί, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ότι αυτή συνάδει με όρους αγοράς όπως προνοείται από τις πιο πάνω Δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Δελτίο Τύπου Κυπριακής Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ)

Print Friendly, PDF & Email