Η Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής συζήτησε σειρά εναρμονιστικών νομοθεσιών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κατά τη συνεδρία της την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου συζήτησε σειρά εναρμονιστικών νομοθεσιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, συζήτησε το νομοσχέδιο για Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα, Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα και για την Προώθηση των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών  και αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της.

Σκοπός του πρώτου και του δεύτερου νομοσχεδίου, σημειώνεται, είναι η κατάργηση διατάξεων που αποσκοπούσαν στην εναρμόνιση με την «Οδηγία (ΕΕ) 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με στόχο την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών», δεδομένου ότι η προαναφερθείσα Οδηγία τροποποιήθηκε προς προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών». Η μεταφορά της τελευταίας Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη προβλέπεται στις διατάξεις του τρίτου υπό αναφορά εναρμονιστικού νομοσχεδίου, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμο σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής η ταυτόχρονη συζήτηση των τριών πιο πάνω νομοσχεδίων.

Περαιτέρω η Επιτροπή Μεταφορών ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών για τις Ευκολίες Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου και αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της. Με τους κανονισμούς ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η λειτουργία επαρκών ευκολιών υποδοχής στα λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και στις μαρίνες της Δημοκρατίας, με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες, που προκαλεί η απόρριψη αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.

Επίσης η Επιτροπή Μεταφορών συζήτησε τρία νομοσχέδια για τις Ραδιοεπικοινωνίες, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις ταχυδρομικές Υπηρεσίες και αποφάσισε την παραπομπή τους στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση. Σκοπός των νομοσχεδίων είναι μεταξύ άλλων, η εναρμόνιση με την «Οδηγία (ΕΕ) 2018/197για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,