Γενικός Εισαγγελέας ΔΕΕ: τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τη χρήση μετρητών για λόγους δημοσίου συμφέροντος

«Τα κράτη μέλη μπορούν στο πλαίσιο της άσκησης αρμοδιοτήτων διαφορετικών από εκείνες που σχετίζονται με τη νομισματική πολιτική να επιβάλλουν, υπό καθορισμένους όρους, περιορισμούς στην χρήση τραπεζογραμμάτιων σε ευρώ ως μέσου πληρωμής, για λόγους δημοσίου συμφέροντος», παρά την «καταρχήν υποχρέωση αποδοχής μετρητών σε ευρώ για τον διακανονισμό των νομισματικών οφειλών», σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της ΕΕ, ο οποίος δημοσίευσε σήμερα τις προτάσεις του προς το Δικαστήριο για σχετική υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Εισαγγελέας απαντά σε προδικαστικό ερώτημα του  Bundesverwaltungsgericht σχετικά με το περιεχόμενο της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης σε θέματα νομισματικής πολιτικής. Το Bundesverwaltungsgericht διερωτάται, μεταξύ άλλων, αν τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ έχουν την δυνατότητα να λάβουν εθνικά μέτρα περιορισμού της χρήσης μετρητών. Στο Bundesverwaltungsgericht είχαν προσφύγει πολίτες στους οποίους νομικά πρόσωπα είχαν αρνηθεί εξόφληση με μετρητά και οι προσφυγές τους είχαν απορριφθεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Οι πολίτες υποστηρίζουν ότι τόσο ο Gesetz über die Deutsche Bundesbank (BbankG) (νόμος για τη γερμανική κεντρική τράπεζα) όσο και η Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ προβλέπουν αντιστοίχως άμεση και απεριόριστη υποχρέωση αποδοχής τραπεζογραμματίων σε ευρώ ως μέσου εκπληρώσεως χρηματικών υποχρεώσεων. «Η υποχρέωση αυτή μπορεί να περιορισθεί μόνο με σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερομένων ή συνεπεία εξουσιοδότησης με ομοσπονδιακό νόμο ή παρεχόμενης από το ενωσιακό δίκαιο», αναφέρεται.

Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ΔΕΕ και η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα. Οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα δεν είναι δεσμευτικές.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,