Γενική υποχρέωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης Δικηγόρων

Αγαπητές/-οί συνάδελφοι,

Η Επιτροπή της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων έχει αποφασίσει τα ακόλουθα αναφορικά με τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση:

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

  • Η υποχρέωση για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων για το έτος 2022 αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου 2022 και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2022.

  • Η υποχρέωση αυτή θα υφίσταται για σκοπούς ανανέωσης της άδειάς σας για το έτος 2023. Συνεπώς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει 12 μονάδες/ώρες εκ των οποίων οι 4 να είναι πιστοποιημένες για την ανανέωση της άδειάς σας.
  • Εάν έχετε συμπληρώσει κατά την περίοδο 2020 – 2021 πέραν των 12 μονάδων/ωρών που απαιτούνταν, μέχρι τρεις (3) μονάδες/ώρες μπορούν να μεταφερθούν, και ως εκ τούτου θα προσμετρήσουν για την ανανέωση της άδειάς σας για το έτος 2023.

  • Όσοι δικηγόροι είναι εγγεγραμμένοι στον ΠΔΣ και ασκούν το επάγγελμα σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό και να ακολουθούν τους κανόνες και τις οδηγίες που ισχύουν για τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα στην Κύπρο.

Καταργείται το έντυπο παράτασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την Κ.Δ.Π.

  • Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τις 12 μονάδες/ώρες που απαιτούνταν για την ανανέωση της άδειάς τους για το έτος 2022, δηλαδή κατά την περίοδο 2020 – 2021, θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την άδειά τους για το 2022. Η υποχρέωση μεταφέρεται για την επόμενη χρονιά, δηλαδή για το 2022 για συμπλήρωση τόσο των μονάδων που απαιτούνται για το έτος όσο και για το προηγούμενο. Να σημειωθεί ότι η μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη πρόνοια θα έχει ως επακόλουθο την μη έκδοση/ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για το 2023.

  • Το έντυπο εξαίρεσης από την υποχρέωση παραμένει ως έχει. Σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. εξαιρούνται από την υποχρέωση όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας τους καιέχουν συμπληρώσει 30 χρόνια άσκησης επαγγέλματος. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που να αποδεικνύει τα χρόνια άσκησης επαγγέλματος από το Ανώτατο Δικαστήριο. Εξαιρούνται επίσης από τον κανονισμό οι διδάσκοντες σε πανεπιστήμια, όσοι δικηγόροι κάνουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό συναφές με νομικά θέματα με προσκόμιση αποδεικτικού καιοι νέοι δικηγόροι που έχουν κάνει την πρώτη τους εγγραφή.

Διεθνή Σεμινάρια

  • Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα διεθνή σεμινάρια, τα οποία ελέγχονται από αρμόδιο λειτουργό του ΠΔΣ, θα προσμετρούν στη βάση των πραγματικών ωρών διδασκαλίας, θα εξομοιώνονται δηλαδή με τα υπόλοιπα σεμινάρια. Η θεματική τους θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με τους Κανονισμούς που τέθηκαν από την Επιτροπή της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Καθότι η συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή είναι απαραίτητη και συνυφασμένη με την ανανέωση της άδειας των δικηγόρων, και δεδομένου ότι η παρακολούθηση των σεμιναρίων και των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων συνδυάζεται με την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, οι δικηγόροι υποχρεούνται να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια, πιθανόν, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Επομένως, παρακαλούμε όπως οι δικηγορικές εταιρείες και τα γραφεία, σεβαστούν το γεγονός αυτό και να μην προβούν σε οποιαδήποτε αποκοπή ωρών εργασίας ή και μισθού από τους υπαλλήλους τους, νοουμένου ότι ο αριθμός ωρών που θα παρακολουθήσουν θα είναι αυτός που θα προνοείται για έκαστο έτος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τα σεμινάρια που είναι διαθέσιμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cyprusbar.org/CoursesEvents.aspxή και μέσω του ενημερωτικού που αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση από τον ΠΔΣ.

Για οποιεσδήποτε απορίες, διευκρινίσεις ή ενημέρωση για τις μονάδες σας, επικοινωνήστε με την αρμόδια λειτουργό στον ΠΔΣ στο cpt@cba.org.cy

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Γραφείο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ)

Τμήμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,