Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν δεσμευτικές πρόνοιες κοινής διαχείρισης της μετανάστευσης

Κοινή πολιτική για το άσυλο μεταξύ άλλων με δημιουργία μιας νομικά δεσμευτικής συνθήκης για την ισορροπημένη και αναλογική κατανομή των αιτούντων άσυλο, διασφάλιση ανθρώπινης και κατάλληλης στέγασης για αιτητές ασύλου και πρόσφυγες και δημιουργία δομών σε όλη την ΕΕ για ασυνόδευτους ανήλικους, μαθήματα ένταξης για όλους τους πρόσφυγες και αιτητές ασύλου και γρήγορη και αποτελεσματική μετεγκατάσταση και διεκπεραίωση αιτήσεων και σε χώρες εκτός από την χώρα άφιξης, ζητούν μεταξύ άλλων από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες που συμμετείχαν στην 4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών,  στο πλαίσιο των εργασιών της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Στις εισηγήσεις περιλαμβάνονται και προτάσεις για πιο συγκροτημένους μηχανισμούς διαβούλευσης με τους πολίτες, δημιουργία οικολογικής σήμανσης για όλα τα προϊόντα, διασφάλιση πως τυχόν κοινές στρατιωτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις θα έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα και η επιβολή κυρώσεων σε κράτη μέλη και οργανισμούς εντός ΕΕ που καταπατούν τις ευρωπαϊκές αξίες.

Η τρίτη και τελευταία συνάντηση της ομάδας πολιτών που επικεντρώθηκαν στα θέματα που αφορούν την θέση της ΕΕ στον κόσμο και τα θέματα μετανάστευσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου μέχρι την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου στο Μάαστριχτ των Κάτω Χωρών, καταλήγοντας σε 40 προτάσεις πολιτικής οι οποίες θα παρουσιαστούν στην επόμενη Ολομέλεια της Διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις 11 με 12 Μαρτίου στο Στρασβούργο.

Από το σύνολο των προτάσεων στις οποίες κατέληξαν οι πολίτες που συμμετείχαν στην ομάδα εγκρίθηκαν τελικά οι 40, ενώ απορρίφθηκαν μόλις 6. Για την έγκριση μιας πρότασης απαιτείτο θετική ψήφος του 70% των 200 πολιτών που συμμετέχουν σε κάθε θεματική Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών.

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν χωρίζονται σε πέντε θεματικές «ροές»:
– «αυτοδυναμία και σταθερότητα της ΕΕ»: σε αυτή τη ροή εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων προτάσεις για καλύτερη προώθηση και στήριξη των στρατηγικών ευρωπαϊκών προϊόντων, από τους ημιαγωγούς μέχρι τα γεωργικά προϊόντα, η στήριξη των δημόσιων μεταφορών μέσω καθαρής ενέργειας, στήριξη μικρών παραγωγών, δημιουργία ενός συστήματος μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στην ΕΕ στη βάση αναγκών των κρατών μελών, περισσότερη εξουσία στη Frontex και ομοιόμορφες πολιτικές υποδοχής.
– «ΕΕ ως διεθνής εταίρος»: μεταξύ άλλων προτείνεται περιορισμός εισαγωγών προϊόντων που παράγονται μέσω εργασίας παιδιών, την δημιουργία μιας υποχρεωτικής σήμανσης για τις επιπτώσεις των προϊόντων στο περιβάλλον, εξάλειψη των ρυπογόνων συσκευασιών, σοβαρή αξιολόγηση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, δημιουργία και ενίσχυση θεσμών επικοινωνίας των πολιτών και των τοπικών θεσμών με την ΕΕ και διοργάνωση εκδηλώσεων όπως η Διάσκεψη.
– «ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο»: οι προτάσεις περιλαμβάνουν διασφάλιση πως οι μελλοντικές ευρωπαϊκές αμυντικές δυνάμεις θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμυνας, κατάργηση της ομοφωνίας στην λήψη αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών και εισαγωγή της ειδικής πλειοψηφίας σε όλα τα θέματα, ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να επιβάλλει κυρώσεις σε κράτη μέλη και άλλους που δεν συμμορφώνονται με νόμους και θεμελιώδεις αρχές, ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη λειτουργία της ΕΕ και βελτίωση της στρατηγικής για τα ΜΜΕ, αξιοποίηση του ειδικού βάρους της ΕΕ για αποτροπή τρίτων χωρών από το να πιέζουν κράτη μέλη.
– «μετανάστευση από ανθρώπινη σκοπιά»: προτείνει μεταξύ άλλων ενεργή συμμετοχή της ΕΕ στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών προέλευσης μεταναστών, κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο προτύπων για την εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα, εφαρμογή κοινής και συλλογικής μεταναστευτικής πολιτικής στη βάση της αλληλεγγύης, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για θέματα μετανάστευσης, βελτίωση των εγκαταστάσεων υποδοχής και καταλυμάτων στα οποία διαμένουν αιτητές ασύλου και μαθήματα γλώσσας και ένταξης για κάθε αιτητή ασύλου και πρόσφυγα.
– «ευθύνη και αλληλεγγύη»: προτείνεται αντικατάσταση του κανονισμού του Δουβλίνου με νομικά δεσμευτική συνθήκη για την ισορροπημένη και αναλογική κατανομή των αιτούντων ασύλου, στήριξη στα κράτη μέλη ώστε διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις ασύλου ταχύτερα και με κοινά πρότυπα και ανθρωπιστική στέγαση στους πρόσφυγες, με γρήγορη και αποτελεσματική μετεγκατάσταση για να απαλυνθεί το βάρος στις χώρες άφιξης, ισχυρή στήριξη για διαχείριση της πρώτης υποδοχής στα κράτη της πρώτης γραμμής, ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο, δημιουργία θεσμού ο οποίος να είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση αιτήσεων και ορισμό ασφαλών χωρών, δημιουργία ειδικών κέντρων για ασυνόδευτους ανήλικους σε όλη την ΕΕ, δημιουργία κοινού, διαφανούς συστήματος και υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης για το θέμα.

Οι έξι προτάσεις που απορρίφθηκαν και δεν θα προχωρήσουν στην Ολομέλεια αφορούν στοχευμένα οικονομικά προγράμματα παρέμβασης σε αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες, υποχρέωση των εταιριών να ελέγχουν τακτικά την ηθική διάσταση των εισαγωγών τους, τη δημιουργία ενός υπερεθνικού ευρωπαϊκού στρατού, την δημιουργία πρωτοκόλλου δράσης για την διαχείριση μελλοντικών προσφυγικών ροών λόγω της κλιματικής αλλαγής, τη δημιουργία ενός ειδικού συστήματος μεταφοράς προσφύγων μακριά από τις περιοχής κρίσεων και τη διασφάλιση πως καμιά περιοχή στην ΕΕ δεν θα έχει πάνω από 30% κατοίκων από τρίτες χώρες.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια διαδικασία κατάθεσης ιδεών από πολίτες διαδικτυακά και συζήτησης τους από τυχαία επιλεγμένους πολίτες που εκπροσωπούν όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες, και την προώθηση των προτάσεων στους θεσμούς της ΕΕ ώστε να εφαρμοστούν.

Της εκτελεστικής επιτροπής συμπροεδρεύουν ο ευρωβουλευτής (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο) Γκι Φέρχοφστατ εκ μέρους του Κοινοβουλίου, η Επίτροπος Ντουμπράβκα Σούιτσα εκ μέρους της Κομισιόν και ο Υπουργός ΕΕ της Γαλλίας Κλεμέντ Μπον εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης στην 4η ομάδα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τριών ομάδων: Ευρωπαϊκή δημοκρατία και κράτος δικαίου, κλιματική αλλαγή και υγεία, μετανάστευση και εξωτερικές σχέσεις. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των προτάσεων της ομάδας που συζητά θέματα οικονομίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και τεχνολογίας στις 25 με 27 Φεβρουαρίου στο Δουβλίνο.

Οι προτάσεις στις οποίες καταλήγουν οι τέσσερις θεματικές Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών προωθούνται στις Ολομέλειες της Διάσκεψης τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στις ολομέλειες συμμετέχουν και ευρωβουλευτές, εθνικοί βουλευτές και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,