Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι στις 05 Νοεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 2021 (Ν.150(Ι)/2021), με τον οποίον εισάγονται οι αναγκαίες πρόνοιες σχετικά με τις εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

Επισύρεται η προσοχή σας στα άρθρα 370Θ(1)-(3) και 370ΙΕ(1)-(3) σύμφωνα με τα οποία υπάρχει χρονικό πλαίσιο προσαρμογής.

Σύμφωνα με το άρθρο 370Θ εδάφιο (2), εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου η οποία έχει μεταβάλει τους όρους του Ιδρυτικού της Εγγράφου αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα να παραδώσει για εγγραφή στον ΄Εφορο Εταιρειών αντίγραφο συνήθους ψηφίσματος, το έντυπο ΗΕ16 καθώς και ένα νέο τροποποιημένο ιδρυτικό έγγραφο αν επιθυμεί όπου θα φαίνεται το τροποποιημένο κεφάλαιο της εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 370ΙΕ εδάφιο (2) υφιστάμενη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου οφείλει εντός (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου του 2021 (Ν150(Ι)/2021) να παραδώσει για εγγραφή στον ΄Εφορο Εταιρειών Ειδικό Ψήφισμα και ένα νέο τροποποιημένο Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο που να συνάδει με τις πρόνοιες του τροποποιητικού νόμου.

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,