Ενημερωτικό Σημείωμα Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενέργειες Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τριετία 2020-2023.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων προχώρησαν στην λήψη διαφόρων αποφάσεων και ενεργειών με απώτερο στόχο την βελτίωση των οικονομικών δεδομένων και λειτουργιών του Ταμείου. Στις 31/12/2020 το ενεργητικό του Ταμείου ανερχόταν σε Ευρώ 78,118,970 ενώ στις 31/03/2023 ανερχόταν σε Ευρώ 83,796,014.

Αξιοποίηση Ακινήτου στην Περιοχή Πέγειας (Πάφος).

Σχετικά συγκεκριμένο ακίνητο ιδιοκτησίας του Ταμείου, υπήρχε συμφωνία από το 2013 μεταξύ του Ταμείου και της εταιρείας Philippos Supermarket Ltd για χρήση του ακινήτου ως χώρου στάθμευσης. Η συμφωνία αφορούσε ενοίκιο ύψους Ευρώ 1,200 μηνιαίως, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε αναθεώρηση της συμφωνίας η οποία αφορούσε αύξηση του ενοικίου από την 01/03/2023 σε Ευρώ 1,600 μηνιαίως και από την 01/03/2024 σε Ευρώ 1,900 μηνιαίως.

Αξιοποίηση Γραφείων στην Λουκή Ακρίτα.

Το συγκεκριμένο ακίνητο βρισκόταν σε αχρησία από τον Σεπτέμβρη του 2009 καθότι ξέσπασε πυρκαγιά η οποία προκάλεσε καταστροφές τόσο στα δεδομένα του Ταμείου τα οποία τηρούνταν σε έντυπη μορφή όσο και σε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων. Το ακίνητο εκ τότε εγκαταλείφθηκε και παρέμεινε στην συγκεκριμένη κατάσταση μέχρι το 2022.

Τον Απρίλη του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην πρόσληψη αρχιτέκτονα αφού προηγήθηκε η διαδικασία προσφορών, με σκοπό την εκπόνηση μελέτης και αρχιτεκτονικών σχεδίων για πλήρη ανακαίνιση των γραφείων και διαχωρισμό τους σε 3 ανεξάρτητα γραφεία.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην πρόσληψη εργοληπτικής εταιρείας για εκτέλεση του έργου.

Το ακίνητο βρίσκεται σήμερα υπό ανακαίνιση και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 6 μηνών. Τα γραφεία θα διατεθούν είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση ανάλογα με τα δεδομένα που θα έχει ενώπιον του το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποπεράτωση του έργου.

Έγκριση και Υλοποίηση της Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων η οποία είχε καταρτιστεί με την βοήθεια του Συμβούλου του Ταμείου για Επενδυτικά Θέματα Ειδικής Φύσης, C.Y Actuaries. Σημειώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταρτίσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου μέσω εξειδικευμένης μελέτης ενεργητικού-παθητικού η οποία έχει καταγραφεί στη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής («ΔΑΕΠ»).

Προς υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής, το Ταμείο ζήτησε την υποβολή προσφορών από επαγγελματίες Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών για Επενδυτικά Θέματα Ειδικής Φύσης («Διαχειριστές Κεφαλαίων»). Η επιλογή των Διαχειριστών Κεφαλαίων βασίστηκε σε κριτική ανάλυση και αξιολογήθηκε η ικανότητα του κάθε Διαχειριστή που έλαβε μέρος στην διαδικασία για υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Το Ταμείο έχει θεσπίσει μια καλά δομημένη διαδικασία επιλογής διαχειριστών κεφαλαίων με υποστήριξη από την εταιρεία C.Y Actuaries.

Σε συνέχεια της διαδικασίας λήψης προσφορών και αξιολόγησής τους, στις 22 Φεβρουαρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην πρόσληψη 2 νέων διαχειριστών κεφαλαίων (της Argus Stockbrokers και της CISCO) καθώς και ενός συμβούλου για παροχή συμβουλών για τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού του Ταμείου (CISCO) με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, το Ταμείο σήμερα εργοδοτεί συνολικά 4 Διαχειριστές Κεφαλαίων για τη διαχείριση του ενεργητικού του που είναι επενδυμένο στις παγκόσμιες αγορές.

Για κάθε κατηγορία επενδύσεων στην οποία επενδύει το Ταμείο υπό τη διαχείριση των Διαχειριστών Κεφαλαίων, το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή του Συμβούλου για Επενδυτικά Θέματα Γενικής Φύσης του Ταμείου, έχει καταρτίσει έγγραφο με την επενδυτική στρατηγική, κατευθύνσεις και περιορισμούς το οποίο έχει σταλεί στους διορισμένους Διαχειριστές Κεφαλαίων και τυγχάνει εφαρμογής κατά τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους.

Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • Τους επενδυτικούς στόχους,
 • Τα επιτρεπόμενα όρια κατανομής σε κάθε κατηγορία επένδυσης,
 • Τους επιλεγμένους δείκτες αναφοράς για αξιολόγηση της απόδοσης,
 • Τις επιτρεπόμενες επενδύσεις,
 • Τις στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές και βιομηχανικούς τομείς,
 • Στρατηγικές κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου,
 • Επενδυτικούς περιορισμούς, όπως:
  • Χρήση παράγωγων μέσων,
  • Μέγιστη κατανομή ανά τίτλο,
  • Ελάχιστος αριθμός τίτλων στο χαρτοφυλάκιο, και
  • Ελάχιστα όρια κεφαλαιοποίησης («market capitalization») και ρευστότητας («daily turnover») ανά τίτλο.

Σημειώνουμε ότι κατά την 31/12/2020 τα ποσά που βρίσκονταν υπό επαγγελματική διαχείριση ήταν π. €13.3 εκ. (17% του συνολικού ενεργητικού του Ταμείου), ενώ κατά την 31/03/2023 τα ποσά που βρίσκονταν υπό επαγγελματική διαχείριση αλλά και που επενδύθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν επαγγελματικής, συμβουλής ανήλθαν σε π. €51 εκ. (60% του συνολικού ενεργητικού του Ταμείου), με το υπόλοιπο ενεργητικό να είναι επενδυμένο στις κατηγορίες μετρητών και ακινήτων.

Σημαντική ενέργεια κατά την διάρκεια της τριετίας 2020-2023 αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν συμβουλής και λόγω των αρνητικών καταθετικών επιτοκίων, να τοποθετήσει μεγάλο μέρος των μετρητών τόσο σε money market funds όσο και σε T-bills του εξωτερικού (Γερμανίας, Γαλλίας, Αυστρίας) τα οποία έχουν απόδοση μεταξύ 3,00-3,50%.

Όσον αφορά στην διαδικασία παρακολούθησης των επενδύσεων, οι Διαχειριστές Κεφαλαίων υποβάλλουν μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις στο Ταμείο σχετικά με τη δόμηση του χαρτοφυλακίου τους και παρέχουν επιπρόσθετες επενδυτικές συμβουλές όπου απαιτείται.

Επιπρόσθετα, ο Σύμβουλος για Επενδυτικά Θέματα Γενικής Φύσης αποστέλλει αναλυτικές τριμηνιαίες εκθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • την απόδοση του υπο-διαχείριση χαρτοφυλακίου,
 • τον επενδυτικό κίνδυνο που ανέλαβε ο κάθε Διαχειριστής Κεφαλαίων,
 • δείκτες αξιολόγησης της σχέσης κινδύνου-απόδοσης,
 • την αποτίμηση του συνολικού υπό-διαχείριση χαρτοφυλακίου ανά επενδυτική κατηγορία,
 • ανάλυση των επενδύσεων ανά γεωγραφική περιοχή και βιομηχανικό τομέα, και
 • ανάλυση των κύριων συναλλαγών κατά την περίοδο αναφοράς.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε σε κτηματομεσιτικό γραφείου την έρευνα για εξεύρεση ακινήτων τα οποία να έχουν σημαντική απόδοση ενώ προχώρησε σε οριοθέτηση και μελέτη για αξιοποίηση του ακινήτου στα Λατσιά.

Στις 5 Απριλίου 2022 έγινε αναθεώρηση της Δήλωσης Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου. Αναλόγως των εξελίξεων αναφορικά με τον μελλοντικό σχεδιασμό του Ταμείου, θα εκπονηθεί νέα μελέτη ενεργητικού-παθητικού που θα βοηθήσει το Ταμείο στον επανακαθορισμό των επενδυτικών του στόχων και σε τυχόν αναθεώρηση της Δήλωσης Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου.

Απόφαση για πλήρη τερματισμό του επιπρόσθετου χορηγήματος στις συντάξεις.

Σε μια προσπάθεια μείωσης του αναλογιστικού ελλείμματος λήφθηκε απόφαση στις 26/02/2021 για τερματισμό του επιπρόσθετου χορηγήματος στις συντάξεις. Η απόφαση εφαρμόστηκε από 01/06/2021 έτσι ώστε το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του μακροπρόθεσμα. Από 01/06/2021 καταβάλλεται μόνο η βασική μηνιαία σύνταξη.

Πρόταση για Εφαρμογή ενός Πολυδιάστατου Συνταξιοδοτικού Συστήματος.

Με δεδομένο ότι, περίπου το 50% της δημοσκόπησης κατέδειξε ότι ζητούν κατάργηση του Ταμείου και το άλλο περίπου 50% μετατροπή του σε Ταμείο Προνοίας, και σε ένα μικρότερο ποσοστό αύξηση της συνεισφοράς με παραμετρικές αλλαγές, θα μελετηθεί το κατά πόσον είναι δυνατόν να πάμε σε ένα πολυδιάστατο σύστημα όπου, όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν με αυξημένες συνεισφορές και παραμετρικές αλλαγές να διατηρήσουν το δικαίωμά τους στο Ταμείο Συντάξεως, όσοι επιθυμούν να μεταπηδήσουν σε Ταμείο Προνοίας να το πράξουν, και όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν, να τους δοθεί η επιλογή να αποχωρήσουν. Μετά από έρευνα και συζήτηση που είχαμε με τους αναλογιστές διαπιστώνεται ότι έχει λειτουργήσει και σε άλλους χώρους ένα πολυδιάστατο σύστημα παροχής ωφελημάτων αυτού του τύπου. Θεωρούμε ότι είναι πρέπον, με δεδομένες και τις διιστάμενες απόψεις που επικρατούν μεταξύ των μελών και μέσα στο πλαίσιο εξάντλησης όλων των δυνατοτήτων, να εξεταστεί και αυτή η πτυχή.

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας και Τροποποίηση Κανονισμών.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε τροποποίηση των περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμών του 1966 έτσι ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.

Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας με συγκεκριμένη εταιρεία η οποία παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω της πλατφόρμας τους.

 Συναντήσεις με τον Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου με δική τους πρωτοβουλία, πραγματοποίησαν 3 συναντήσεις με τον Έφορο Ι.Ε.Σ.Π. με σκοπό πρωτίστως την ενημέρωση του Εφόρου σχετικά με τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για αντιμετώπιση του αναλογιστικού ελλείματος αλλά και την επιδίωξη για πιο ενεργή συμμετοχή της Εποπτικής Αρχής στην διαδικασία αναδιάρθρωσης του Ταμείου έτσι ώστε το Ταμείο να μπορέσει να εγγραφεί στον Μητρώο του Εφόρου.

Νομική Γνωμάτευση σχετικά με την Επιστροφή Εισφορών.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου ζήτησε νομική γνωμάτευση από έγκριτο δικηγόρο σχετικά με το κατά πόσο προκύπτει υποχρέωση του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων για επιστροφή εισφορών σε όσα μέλη του δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να λάβουν σύνταξη. Προφανώς τέτοια υποχρέωση δεν υπάρχει.

Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.

Από τον Οκτώβρη 2020 μέχρι τον Ιούνιο 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 44 συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ από τις αιτήσεις που εξετάστηκαν για παροχή σύνταξης, εγκρίθηκαν συνολικά 101 και απορρίφθηκαν 4.

Αλλαγή στην Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Ιούλιο 2022 δημοσιεύθηκε η τροποποίηση των περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμών η οποία αφορούσε στην σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα την αποχώρηση του Γενικού Εισαγγελέα από την θέση του Προέδρου του Ταμείου και την αντικατάσταση του από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει πλέον και ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών έτσι ώστε να μην απαιτείται η σύγκληση γενικής συνέλευσης των συνταξιούχων δικηγόρων εφόσον ουδέποτε μέχρι στιγμής δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία, αλλά ο εκπρόσωπος των συνταξιούχων να διορίζεται κατευθείαν από Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Αναλογιστικές Μελέτες

Στην διάρκεια των τελευταίων 3 ετών εξετάστηκαν διεξοδικά διάφορα σενάρια τα οποία προέκυψαν τόσο από εισηγήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και από τους αναλογιστές έτσι ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να καταλήξει στην καλύτερη, δικαιότερη και πρακτικά εφαρμόσιμη λύση. Για το σκοπό αυτό έτρεξαν συνολικά 4 νέες αναλογιστικές μελέτες.

Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,