‘Εκθεση Γενικού – Ελεγκτή: Συμπεράσματα ως προς τη συμμόρφωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τη σχετική νομοθεσία διαχείρισης διαθέσιμων πόρων

Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο, διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για το έτος 2018. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το ΓΤΠ, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζει αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/κανονισμούς και τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό, όπως:

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

-Παραχώρηση χορηγιών από το Σχέδιο Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Τύπου (Εφημερίδων), με τρόπο ώστε να δημιουργούνται συνθήκες υπόσκαψης της ελευθεροτυπίας και εξάρτησης των ΜΜΕ από την εκάστοτε Κυβέρνηση.

  • Το Σχέδιο Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Τύπου (Εφημερίδων), στα πλαίσια του οποίου καταβλήθηκαν το 2017 και 2018 χορηγίες συνολικού ύψους €544.500, δεν είναι σύμφωνο με τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές για ενίσχυση μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), δεν εξυπηρετεί την ύπαρξη πραγματικής ελευθεροτυπίας, αλλά με τον τρόπο που δίνονται οι χορηγίες, ως κατά χάριν απόφαση της Κυβέρνησης, δημιουργεί συνθήκες υπόσκαψης της ελευθεροτυπίας και εξάρτησης των ΜΜΕ από την εκάστοτε Κυβέρνηση. Σημειώσαμε ότι χορηγία ύψους €80.000 προς συγκεκριμένο πρακτορείο διανομής τύπου δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κανένα σκοπό που σχετίζεται με την ελευθεροτυπία.

-Απεμπλοκή του ΓΤΠ από τη διαδικασία παροχής πιστοποιημένων μεταφράσεων.

-Μη αξιοποίηση ποσού ύψους €268.579 (ποσοστό 37,1%) από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 2018 από το Κονδύλι «Διαφώτιση»

-Επιλογή οικονομικών φορέων σε διαγωνισμούς με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς γραπτή αιτιολόγηση.

  • Προκήρυξη δύο διαγωνισμών που αφορούσαν τη δημιουργία ιστότοπου του ΓΤΠ και σχεδιασμό ενημερωτικής εκστρατείας και παραγωγής υλικού προβολής για την οδική ασφάλεια με συνοπτικές διαδικασίες και αποστολή εγγράφων σε αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς γραπτή αιτιολόγηση για την επιλογή τους, κατά παράβαση του Νόμου 73(Ι)/2016.

-Ανάθεση πρόσθετων εργασιών σε εταιρεία, χωρίς επιπλέον κόστος, όπου η ανάθεση πρόσθετης εργασίας, ακόμα και χωρίς χρέωση για την Κυπριακή Δημοκρατία, δυνατόν να θεωρηθεί ότι παρέχει στον συγκεκριμένο ανάδοχο όφελος σε σύγκριση με άλλους.

  • Ανάθεση πρόσθετης εργασίας στην εταιρεία Β Ltd, χωρίς επιπλέον κόστος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η ανάθεση πρόσθετης εργασίας, ακόμα και χωρίς χρέωση για την Κυπριακή Δημοκρατία, δυνατόν να θεωρηθεί ότι παρέχει στον συγκεκριμένο ανάδοχο όφελος, σε σύγκριση με άλλους.

-Μη διενέργεια φυσικής καταμέτρησης των βιβλίων της βιβλιοθήκης.

  • Σύμφωνα με κατάσταση που εξήχθηκε από το μηχανογραφικό σύστημα βιβλιοθηκών, στις 16.9.2019 καταλογογραφήθηκαν 5.217 βιβλία, ενώ στο χειρόγραφο μητρώο υπάρχουν καταχωρισμένα 19.002 βιβλία. Επίσης, επισημάνθηκε ότι επί σειρά  ετών  δεν  διενεργείται φυσική καταμέτρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης και ως εκ τούτου, δεν υποβάλλεται ετήσιο πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης στη λήξη του έτους στον Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 110.

-Μη διενέργεια ελέγχου του χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης από την εργασία λειτουργών του ΓΤΠ, οι οποίοι μετακινήθηκαν σε άλλα Υπουργεία αλλά άμεσα προϊστάμενοί τους παραμένουν λειτουργοί του ΓΤΠ.

  • Από τους οκτώ λειτουργούς του ΓΤΠ που μετακινήθηκαν σε άλλα Υπουργεία, δύο δεν κτυπούν κάρτα στους χώρους εργασίας τους ούτε καταγράφουν τον χρόνο προσέλευσης/ αποχώρησής τους από αυτήν.

Διαβάστε την έκθεση με τις εισηγήσεις του ΓΕ εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,