Εξαιρέσεις από την υποβολή στοιχείων πραγματικών δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021 δεν έχουν υποχρέωση καταχώρησης πραγματικών δικαιούχων οι εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν αίτηση για διαγραφή πριν τις 12/03/21 ή η εκκαθάριση των οποίων άρχισε πριν τις 12/03/21 ως ακολούθως:

  • Σε περίπτωση διαγραφής, για σκοπούς εξαίρεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κοινοποίησης της αίτησης στο Τμήμα,
  • Σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης για σκοπούς εξαίρεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έγκρισης του ψηφίσματος που αφορά στην εκκαθάριση,
  • Σε περίπτωση εκκαθάρισης από το Δικαστήριο για σκοπούς εξαίρεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εκκαθάριση στο δικαστήριο.

Παρακαλούνται οι εταιρείες που εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως αγνοήσουν επιστολή που έχει αποσταλεί από το Τμήμα με θέμα την «΄Εναρξη λειτουργίας Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών».

Επιπρόσθετα το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι σε περίπτωση παραίτησης των αξιωματούχων μιας εταιρείας, μετά τις 12 Μαρτίου 2021, που έχει σαν αποτέλεσμα η εταιρεία να παραμείνει χωρίς αξιωματούχους, η υποχρέωση καταχώρησης των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας παραμένει. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση όπου υποβάλλεται αίτηση για διαγραφή της εταιρείας με βάση το άρθρο 327(2Α) (α) του περί Εταιρειών Νόμου μετά τις 12 Μαρτίου 2021.

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,