Απουσία Θεσμικού Πλαισίου Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων και Αρμόδιου Φορέα Ελέγχου – Έκθεση της Επ. Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού συνέταξε Έκθεση αναφορικά με την απουσία θεσμικού πλαισίου λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και ιδιαίτερα το Άρθρο 4 (1) (γ), (δ) και (ε).

Αντικείμενο της Έκθεσης είναι οι παραβιάσεις δικαιωμάτων του παιδιού κατά την εφαρμογή του δικαιώματός του, κάτω από το άρθρο 31 της Σύμβασης, για συμμετοχή σε παιδικές κατασκηνώσεις, λόγω της απουσίας θεσμικού πλαισίου της λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και της απουσίας θεσμικού Οργάνου/ Φορέα ελέγχου των προδιαγραφών καταλληλόλητας και λειτουργίας τους στην Κύπρο.

Διαβάστε την Έκθεση

Print Friendly, PDF & Email