Ειδική Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσίευσε την Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου».

Διαβάστε την Έκθεση

Δείτε τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου που αναφέρει η ΕΥ:

1.Παρατηρήσαμε αδυναμίες στον λογιστικό χειρισμό των εσόδων, στην πρόσβαση λειτουργών του Λογιστηρίου στο λογιστικό σύστημα των εσόδων, καθώς και απουσία καταγραμμένων διαδικασιών αναφορικά με τον υπολογισμό και την είσπραξη των εσόδων. Εισηγηθήκαμε τη διενέργεια συμφιλιώσεων, τον τερματισμό της δυνατότητας παρέμβασης λειτουργών στο σύστημα όπου δεν ενδείκνυται, καθώς και την καταγραφή των σχετικών διαδικασιών. Επίσης, εισηγηθήκαμε τον διαχωρισμό των καθηκόντων του προσωπικού του Λογιστηρίου.

2.Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν δυσκολίες είσπραξης των διοικητικών προστίμων που επιβάλλει η ΕΚΚ, καθώς και των ετήσιων εισφορών για τις εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ.  Επίσης, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει χρονολογική παρακολούθηση (ageing analysis) των χρεωστών. Εισηγηθήκαμε όπως εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες είσπραξης των διοικητικών προστίμων και να μελετηθεί το ενδεχόμενο είσπραξης των μεγάλων οφειλών με δόσεις σε λογικά χρονικά πλαίσια.  Επιπρόσθετα, εισηγηθήκαμε όπως γίνεται χρονολογική ανάλυση των χρεωστών και όπως λαμβάνονται νομικά μέτρα, όπου αυτό ενδείκνυται.

3.Διαπιστώσαμε ότι έξι συμβάσεις μίσθωσης υπηρεσιών μετατράπηκαν σε συμβάσεις εργοδότησης με καθεστώς αορίστου χρόνου, ενώ εκκρεμούν για εξέταση άλλα δέκα παρόμοια αιτήματα. Συστήσαμε όπως, η ΕΚΚ τηρεί τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να μην δημιουργείται υπαλληλική σχέση με πρόσωπα με τα οποία συνάπτει συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών. Επίσης, κατά την εξέταση αιτημάτων για μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης με σύμβαση σε καθεστώς αορίστου χρόνου, όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου, να γίνεται ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν λόγοι για τη μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου.

4.Διαπιστώσαμε ότι για τις αμοιβές λειτουργών της ΕΚΚ, οι οποίοι διεξάγουν σεμινάρια σε ελεγχόμενους οργανισμούς σε μη εργάσιμες ώρες, δεν εφαρμόζεται η εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) αρ. 1473, ημερ. 29.1.2013.Συστήσαμε όπως ακολουθείται η πιο πάνω εγκύκλιος και στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και δεν καλύπτονται από την εγκύκλιο, η ΕΚΚ να αποτείνεται στο ΤΔΔΠ για οδηγίες/διευκρινίσεις.

5.Η ΕΚΚ δεν υιοθετεί την πολιτική που εκάστοτε ισχύει στη δημόσια υπηρεσία,  σχετικά με υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Αντίθετα, η ΕΚΚ έχει αυξήσει τα επιδόματα που ισχύουν τόσο για την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου όσο και για τους υπαλλήλους. Θεωρούμε προκλητική τη στάση του Συμβουλίου να αρνείται να συμμορφωθεί με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία.

6.Στα τιμολόγια που εκδίδονται από συμβασιούχους για τις υπηρεσίες τους σε θέματα αδειοδοτήσεων των εποπτευόμενων εταιρειών, δεν αναφέρονται οι ώρες/μέρες εργασίας που αναλώθηκαν για κάθε εποπτευόμενη εταιρεία, έτσι ώστε να μπορεί να διεξαχθεί έλεγχος των χρεώσεων. Επίσης, εντοπίστηκαν τιμολόγια που δεν φέρουν την υπογραφή του συντονιστή της σύμβασης.Υποδείξαμε ότι πρέπει να αναφέρονται στα τιμολόγια οι ώρες/μέρες εργασίας για κάθε εταιρεία, ανάλογα με το τι προνοεί η σύμβαση και να πιστοποιούνται από τον συντονιστή της σύμβασης. 

7.Κατά την περίοδο 2014-2018, η ΕΚΚ προκήρυξε αριθμό διαγωνισμών για την αγορά υπηρεσιών για εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε οργανισμούς/ επιχειρήσεις, από τον έλεγχο των οποίων διαπιστώσαμε ότι η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε εξ αρχής ήταν απαράδεκτη και μη αρμόζουσα σε δημόσια αρχή που οφείλει να τηρεί τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και μη διάκρισης. Η πιο πάνω διαπίστωσή μας εδράζεται στο γεγονός ότι ο χειρισμός που είχε γίνει στις εν λόγω συμβάσεις, έδινε την εντύπωση ότι ακολουθούνταν διαδικασίες για το θεαθήναι και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, με μόνο ζητούμενο να κατακυρωθούν οι προσφορές σε αυτούς που προορίζονταν, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν πρόσωπα τα οποία είχαν προηγουμένως απασχοληθεί από την ΕΚΚ, μέσω του σχεδίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για άνεργους πτυχιούχους. Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, όπως μετά τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που είχαν γίνει το 2016, η ΕΚΚ επαναξιολογήσει την ανάγκη για αγορά των υπό αναφορά υπηρεσιών μέσω διαδικασίας προσφορών. Εκεί δε που απαιτείται, να προκηρύσσεται ανοικτός διαφανής διαγωνισμός, χωρίς φωτογραφικούς όρους, στον οποίο να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών, για αποφυγή της δημιουργίας δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης των συμβαλλόμενων μερών, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα κάποια άτομα να διεκδικούν καθεστώς υπαλλήλου αορίστου χρόνου, φαινόμενο το οποίο παρουσιάστηκε στο παρελθόν.

8.Από τη διερεύνηση καταγγελίας για διοργάνωση επίσημου συνεδριακού δείπνου από την ΕΚΚ στις 8.4.2019, διαπιστώσαμε ότι η ΕΚΚ ανέθεσε τη διοργάνωση σε ιδιωτική εταιρεία, συμφερόντων Υπουργού, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού. Η ΕΚΚ δεν είχε οποιαδήποτε πληροφόρηση για τα έξοδα και τις συνολικές εισπράξεις της εκδήλωσης, ενώ το κόστος συμμετοχής για τους συμμετέχοντες ήταν ιδιαίτερα υψηλό, χωρίς, κατά την άποψή μας, το ανάλογο όφελος, αφού δόθηκε έμφαση στο ψυχαγωγικό αντί στο εκπαιδευτικό μέρος της εκδήλωσης. Ουσιαστικά, βασικός κερδισμένος από την εκδήλωση ήταν η ιδιωτική εταιρεία.

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΚΚ, ως δημόσιος οργανισμός, οφείλει να τηρεί τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας και ότι οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από δημόσιους οργανισμούς πρέπει να έχουν κυρίως εκπαιδευτικό ή/και ενημερωτικό χαρακτήρα και να μην ξεφεύγουν από τα επαγγελματικά πλαίσια.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,