Έγκριση από Υπουργικό τροποποιητικών νομοσχεδίων για την EU Blue Card

Τα τροποποιητικά νομοσχέδια που καθορίζουν τις διαδικασίες για τη Μπλε Κάρτα (EU Blue Card) και αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, ενέκρινε στη σημερινή συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται ότι σύμφωνα με την πρόταση που παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, «οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην υιοθέτηση ελαστικότερου πλαισίου για την είσοδο και τη διαμονή εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός της ΕΕ».

Επιπρόσθετα, εισάγονται πιο ευέλικτοι κανόνες για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ελαστικότερων προϋποθέσεων εισδοχής, ενισχυμένων δικαιωμάτων και διευκόλυνση της μετακίνησης και της εργασίας εντός της Ένωσης.

Επιπλέον, προστίθεται, η νέα διαδικασία συγκεκριμενοποιεί τον όρο «υψηλή ειδίκευση» με την κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

Διευθυντές και επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας δύνανται εναλλακτικά να έχουν σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών εντός των επτά ετών που προηγούνται της αίτησης για Μπλε Κάρτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τροποποιήσεις είναι σε συνάρτηση με το πρόγραμμα προσέλκυσης ταλέντων και εμπίπτουν στην ευρύτερη προσπάθεια για προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης σε αντικατάσταση της παράτυπης, ως μέτρο διαχείρισης του μεταναστευτικού.

Παράλληλα, εναρμονίζουν την εθνική νομοθεσία με τη σχετική Οδηγία του Ευρωκοινοβουλίου.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: