“Δύο χρόνια από την ημέρα που ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων μπήκε στη ζωή μας” – 740 στο σύνολο τα παράπονα

Σήμερα, συμπληρώνονται δύο χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Από τις 25 Μαΐου 2018 μέχρι σήμερα, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε εθνικό επίπεδο, χειρίστηκε, 740 παράπονα, εκ των οποίων τα 207 αφορούσαν σε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα, 125 γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων, 24 εκτιμήσεις αντίκτυπου που υπεβλήθησαν για προηγούμενη διαβούλευση και διενήργησε 25 ελέγχους. Εκδόθηκαν 39 Αποφάσεις και υπεβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 154,100 ευρώ και 52 Γνώμες για Νομοσχέδια και Προτάσεις Νόμου που αφορούσαν σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων.

Σε διασυνοριακό επίπεδο, το Γραφείο έχει αναλάβει 18 υποθέσεις ως Επικεφαλής Αρχή και είχε εμπλοκή, ως ενδιαφερόμενη αρχή, σε άλλες 200 διασυνοριακές υποθέσεις που, λόγω της φύσεως τους, επηρεάζουν άτομα στην Κύπρο και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, που αποτελεί το θεσμικό συλλογικό όργανο των εθνικών εποπτικών αρχών.

Οι εργασίες του Γραφείου αυξήθηκαν κατακόρυφα την τελευταία περίοδο, όπου είχαμε συστηματική και εντατική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υφυπουργείο Τουρισμού, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικούς οργανισμούς, για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονταν στο πλαίσιο του Covid-19, ήταν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Η αποτίμηση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα δύο χρόνια εφαρμογής του ΓΚΠΔ, είναι πολύ θετική. Αναγνωρίζεται ότι ο ΓΚΠΔ συνέβαλε στην εφαρμογή ομοιόμορφων κανόνων μεταξύ των κρατών μελών και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και ότι αποδείχθηκε χρήσιμο και πολύτιμο νομικό εργαλείο, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες.

Σήμερα, συμπληρώνονται δύο χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Από τις 25 Μαΐου 2018 μέχρι σήμερα, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε εθνικό επίπεδο, χειρίστηκε, 740 παράπονα, εκ των οποίων τα 207 αφορούσαν σε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα, 125 γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων, 24 εκτιμήσεις αντίκτυπου που υπεβλήθησαν για προηγούμενη διαβούλευση και διενήργησε 25 ελέγχους. Εκδόθηκαν 39 Αποφάσεις και υπεβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 154,100 ευρώ και 52 Γνώμες για Νομοσχέδια και Προτάσεις Νόμου που αφορούσαν σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων.

Σε διασυνοριακό επίπεδο, το Γραφείο έχει αναλάβει 18 υποθέσεις ως Επικεφαλής Αρχή και είχε εμπλοκή, ως ενδιαφερόμενη αρχή, σε άλλες 200 διασυνοριακές υποθέσεις που, λόγω της φύσεως τους, επηρεάζουν άτομα στην Κύπρο και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, που αποτελεί το θεσμικό συλλογικό όργανο των εθνικών εποπτικών αρχών.

Οι εργασίες του Γραφείου αυξήθηκαν κατακόρυφα την τελευταία περίοδο, όπου είχαμε συστηματική και εντατική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υφυπουργείο Τουρισμού, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικούς οργανισμούς, για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονταν στο πλαίσιο του Covid-19, ήταν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Η αποτίμηση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα δύο χρόνια εφαρμογής του ΓΚΠΔ, είναι πολύ θετική. Αναγνωρίζεται ότι ο ΓΚΠΔ συνέβαλε στην εφαρμογή ομοιόμορφων κανόνων μεταξύ των κρατών μελών και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και ότι αποδείχθηκε χρήσιμο και πολύτιμο νομικό εργαλείο, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Tags: ,