Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης  για το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», για υιοθέτηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1936 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τροποποίηση της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών.

H νέα Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Νοεμβρίου 2019 και τα κράτη μέλη θα πρέπει να την υιοθετήσουν μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2008/96/ΕΚ έχει εναρμονιστεί με τον περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμο του 2011 (Ν. 8(Ι)/2011).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε την αναθεώρηση της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, στο πλαίσιο της Τρίτης Δέσμης Μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση» (Mobility Package III). Η αναθεώρηση περιλαμβάνει την επέκταση του πεδίου κάλυψης και του περιεχόμενου της Οδηγίας, προς βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας στο οδικό δίκτυο. Η βασική στόχευση της αναθεωρημένης Οδηγίας είναι η μείωση κατά 50% των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις, σύμφωνα με τον πανευρωπαϊκό στόχο, με ορίζοντα το 2030. Σημαντικό υπόβαθρο της αναθεωρημένης Οδηγίας είναι η υιοθέτηση της στρατηγικής του Ασφαλούς Συστήματος (Safe System) και κατ’ επέκταση της έννοιας του «συγχωρητικού» οδικού περιβάλλοντος.

Για την υιοθέτηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1936 έχει ετοιμαστεί το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Αυγούστου 2020.

Βασικό αντικείμενο των Οδηγιών 2019/1936 & 2008/96/ΕΚ είναι η διενέργεια των ακόλουθων διαδικασιών:

Ι. Εκτιμήσεις επιπτώσεων οδικής ασφάλειας.

ΙΙ. Έλεγχοι οδικής ασφάλειας.

ΙΙΙ. Επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας.

ΙΙΙ. Αξιολογήσεις ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου.

Οι πιο πάνω διαδικασίες εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση και συγκεκριμένα, αν η οδός ή το έργο οδικών υποδομών βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού, είτε υπό κατασκευή, είτε έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Το κύριο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2019/1936 & 2008/96/ΕΚ, αφορά τα πιο κάτω είδη δρόμων και συγκεκριμένα:

Ι. Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο Μεταφορών.

ΙΙ. Αυτοκινητόδρομοι.

ΙΙΙ. Άλλους κύριους οδικούς άξονες, εκτός αστικών περιοχών, που συνδέουν μεγάλες πόλεις ή περιοχές, ή και τα δύο, και που ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία οδού, κάτω από την κατηγορία “αυτοκινητόδρομος” στην εθνική ταξινόμηση των οδών.

IV. Έργα οδικών υποδομών που ολοκληρώνονται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κείμενο του Νομοσχέδιου με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» μαζί με τα κείμενα των υπό αναφορά Οδηγιών και της Νομοθεσίας Ν. 8(Ι)/2011 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων: http://www.mcw.gov.cy/mcw/pwd/pwd.nsf/

Οι απόψεις ενδιαφερόμενων μπορούν να κατατεθούν γραπτώς προς τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων μέχρι τις 24 Αυγούστου 2020 με τους ακόλουθους τρόπους:

–          Με επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφ. Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος.

–          Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pwd.mcw.gov.cy

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,