Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 έως 2013

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι από τις 13 Ιουλίου 2021 και για διάρκεια 2 μηνών τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο νόμου που τροποποιεί τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013.

Το προσχέδιο αφενός εναρμονίζει πρόνοιες του Κανονισμού 2020/741 για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, αφετέρου τροποποιεί και εκσυγχρονίζει βασικές πρόνοιες του Νόμου με ιδιαίτερη έμφαση στο σύστημα αδειοδότησης και των ελέγχων / επιθεωρήσεων.

Με την εν λόγω τροποποίηση εισάγεται πρόνοια για τη δημιουργία Γενικών Δεσμευτικών Κανόνων, οι οποίοι θα επιφέρουν σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο στους δημόσιους φορείς, όσο και στους υπευθύνους διαχείρισης των διαφόρων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων. Ο χρόνος που θα εξοικονομηθεί θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή ελέγχων με στόχο την πιο αποτελεσματική εφαρμογή της Νομοθεσίας και την προστασία των νερών και του εδάφους.

Tο προσχέδιο του νομοσχεδίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση www.moa.gov.cy/environment.

Σχόλια επί του προσχεδίου μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι και τις 08.09.2021, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, ή ηλεκτρονικά στα pkakourou@environment.moa.gov.cy, ή info@environment.moa.gov.cy.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,