Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε- κενές θέσεις δικηγόρων

Το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. με έδρα τη Λευκωσία, προκηρύσσει 2 κενές θέσεις δικηγόρου και 1 κενή θέση ασκούμενου δικηγόρου για άμεση και πλήρη εργοδότηση, στο Τμήμα Διοικητικού Δικαίου και στο Τμήμα Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Απαιτούμενα Προσόντα για τη Θέση Δικηγόρου:

• Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένης Δικαστηριακής και Έξω-δικαστηριακής πείρας, σε Ανώτατο και/ή Επαρχιακά και/ή Διοικητικά Δικαστήρια, σύνταξη δικογράφων, συμφωνιών, αιτήσεων προσωρινών διαταγμάτων και άλλων νομικών εγγράφων.

• Ικανότητα σε Παροχή Νομικών συμβουλών και Γνωματεύσεων

• Πείρα σε χειρισμό ακροάσεων

• Πείρα στο Διοικητικό Δίκαιο (για μια εκ των θέσεων)

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και άριστη γνώση της Ελληνικής.

• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook)

• Πολύ Καλές Ικανότητες έρευνας, μελέτης και οργάνωσης.

• Ευχάριστος και ακέραιος χαρακτήρας με ήθος, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, ειλικρίνεια, επαγγελματισμό και συναδελφική αλληλεγγύη.

• Επαγγελματικό Προσόν εάν υπάρχει αποτελεί πρόσθετο στοιχείο που θα ληφθεί υπόψη. Αναλόγως προσόντων θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών περιλαμβανομένου 13ου μισθού.

Κάθε αίτηση, με το βιογραφικό σημείωμα θα τυγχάνει απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Τα Βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να αποσταλούν με Τίτλο Κενή Θέση Δικηγόρου ή Ασκούμενου Δικηγόρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση angelideslaw@hotmail.com, το αργότερο μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2023.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,