Διευκολύνεται η αναδιάρθρωση των εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αίρει τα αδικαιολόγητα εμπόδια στην ελευθερία εγκατάστασης των εταιρειών της Ε.Ε στην ενιαία αγορά.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία με την οποία διευκολύνονται οι διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις των εταιρειών της Ε.Ε.

Οι νέοι αυτοί κανόνες σύμφωνα με την οδηγία :

  • Δίνουν στις εταιρείες της ΕΕ τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως την ενιαία αγορά ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Προβλέπουν συνολικές διαδικασίες για τις διασυνοριακές μετατροπές και διασπάσεις, καθώς και συμπληρωματικά μέτρα για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ.
  • Περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επίσπευσης της διαδικασίας με άρση της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης προς τους εταίρους και το προσωπικό σε περίπτωση που οι μέτοχοι συμφωνούν να παραιτηθούν από την απαίτηση αυτή ή αν η εταιρεία ή τυχόν θυγατρικές της δεν απασχολούν εργαζομένους.
  • Θεσπίζουν διαδικασίες για τον έλεγχο της νομιμότητας των διασυνοριακών πράξεων έναντι των σχετικών εθνικών νομοθεσιών και καθιερώνει μια υποχρεωτική διαδικασία ελέγχου για την καταπολέμηση των καταχρήσεων.
  • Θα επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να αναστέλλουν μια διασυνοριακή πράξη όταν πραγματοποιείται για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς, δηλαδή όταν είναι σχεδιασμένη ώστε να αποφύγει ή να καταστρατηγήσει το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο ή για να εξυπηρετήσει εγκληματικούς σκοπούς.
  • Προβλέπουν παρόμοιους κανόνες για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων σε διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις.
  • Οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται επαρκώς για τις αναμενόμενες επιπτώσεις της πράξης και ότι θα πραγματοποιούνται σχετικές διαβουλεύσεις. Παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και των μετόχων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ταυτόχρονα, δίνονται σαφέστερες και πιο αξιόπιστες εγγυήσεις στους πιστωτές της εκάστοτε εταιρείας.
  • Ενθαρρύνουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων σε όλα τα στάδια της διασυνοριακής πράξης. Η διεκπεραίωση διατυπώσεων όπως η έκδοση του προ της πράξεως πιστοποιητικού θα μπορεί να γίνεται επιγραμμικά. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα ανταλλάσσονται μέσω των υφιστάμενων, ψηφιακά διασυνδεδεμένων μητρώων επιχειρήσεων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της οδηγίας 

Όσο αφορά τα στοιχεία που διέθεσε η Επιτροπή, υπάρχουν περίπου 24 εκατομμύρια εταιρείες στην ΕΕ, εκ των οποίων το 80 %, κατά προσέγγιση, είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Περίπου το 98-99 % των εν λόγω εταιρειών περιορισμένης ευθύνης είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι τελευταίες θα είναι οι κύριοι δικαιούχοι της σημαντικής εξοικονόμησης που θα προκύψει από αυτήν την οδηγία.

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια 36 μήνες στη διάθεσή τους για να εγκρίνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,