Διαπραγματεύσεις Κομισιόν για τη βελτίωση συνθηκών εργασίας των αυτοαπασχολούμενων

Η Κομισιόν και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες των οποίων προϊσταται η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μ.Βέσταγκερ, ξεκινά μια διαδικασία για να διασφαλίσει ότι οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ δεν εμποδίζουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες εργασίας μπορούν να βελτιωθούν μέσω συλλογικών συμβάσεων.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών ανταγωνισμού και των κυβερνητικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτικών οργανώσεων νομικών και οικονομικών επαγγελματιών καλούνται να συμμετάσχουν στη συνεχιζόμενη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών (ενότητα V του τη διαβούλευση σχετικά με «αυτοαπασχολούμενα άτομα και πλατφόρμες»). Οι απαντήσεις θα τροφοδοτήσουν τις συνεχιζόμενες σκέψεις για αυτήν την πρωτοβουλία. Παράλληλα με την τρέχουσα δημόσια διαβούλευση, η Κομισιόν συνεργάζεται επίσης στενά με κοινωνικούς εταίρους – συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις εργοδοτών.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι “σήμερα ξεκινάμε μια διαδικασία για να διασφαλίσουμε ότι όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς το φόβο να παραβιάσουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Όπως έχει ήδη τονιστεί σε προηγούμενες περιπτώσεις, οι κανόνες ανταγωνισμού δεν υπάρχουν για να σταματήσουν οι εργαζόμενοι να σχηματίσουν μια ένωση, αλλά στη σημερινή αγορά εργασίας η έννοιες «εργαζόμενος» και «αυτοαπασχολούμενος» έχουν γίνει θολές. Ως αποτέλεσμα, πολλά άτομα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποδεχθούν μια σύμβαση ως αυτοαπασχολούμενοι. Επομένως, πρέπει να παρέχουμε σαφήνεια σε όσους πρέπει να διαπραγματευτούν συλλογικά προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους. “

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των δράσεων που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, οι οποίες θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια αυτής της εντολής.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει από καιρό αναγνωρίσει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εργαζομένους δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες όταν γίνονται προσπάθειες επέκτασης των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε ομάδες επαγγελματιών οι οποίοι, τουλάχιστον επίσημα, δεν είναι υπάλληλοι, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού, αυτοί οι επαγγελματίες θεωρούνται “επιχειρήσεις” και οι συμφωνίες που συνάπτουν (όπως συλλογικές διαπραγματεύσεις) μπορούν επομένως να υπαχθούν στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν  αξιολογεί τώρα εάν είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που τίθενται από αυτήν την κατάσταση και να βελτιωθούν οι συνθήκες αυτών των ατόμων.

Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι σήμερα το Συμβούλιο και συγκεκριμένα οι πρεσβευτές των κρατών μελών ενέκριναν συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της κροατικής προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σχέδιο οδηγίας για αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα σύστημα αντιπροσωπευτικών ενεργειών για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών από παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης. Καλύπτει δράσεις τόσο για τις διαταγές όσο και για τα μέτρα αποκατάστασης.

Δίνει τη δυνατότητα σε ειδικευμένους φορείς που ορίζονται ως έχουν από τα κράτη μέλη να ζητήσουν αγωγές ή / και αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης αποζημίωσης ή αντικατάστασης, για λογαριασμό μιας ομάδας καταναλωτών που έχει υποστεί ζημία από έναν έμπορο ο οποίος φέρεται να έχει παραβιάσει μία από τις νομικές πράξεις της ΕΕ που αναφέρονται στο το παράρτημα της οδηγίας. Αυτές οι νομικές πράξεις καλύπτουν τομείς όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ταξίδια και τουρισμός, ενέργεια, υγεία, τηλεπικοινωνίες και προστασία δεδομένων.

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ειδικευμένες οντότητες, η οδηγία κάνει διάκριση μεταξύ ειδικευμένων οντοτήτων που δικαιούνται να ασκήσουν αγωγές στο κράτος μέλος στο οποίο έχουν οριστεί (εγχώριες αντιπροσωπευτικές ενέργειες) και εκείνων που δικαιούνται να ασκήσουν αγωγές σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος ( συνοριακές δράσεις). Για εγχώριες δράσεις, ένας ειδικευμένος φορέας θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στη νομοθεσία του κράτους μέλους ορισμού του, ενώ για διασυνοριακές δράσεις θα πρέπει να πληροί τα εναρμονισμένα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία.

Ως εγγύηση κατά των καταχρηστικών διαφορών, η οδηγία παρέχει σαφείς κανόνες σχετικά με την κατανομή των δικαστικών εξόδων σε μια αντιπροσωπευτική αγωγή προσφυγής βάσει της αρχής «ο ηττημένος πληρώνει». Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων, επιβάλλει σε ειδικευμένους φορείς ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους από τρίτους.

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 24 μήνες από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για να τη μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο, καθώς και επιπλέον έξι μήνες για να αρχίσουν να εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις.

Η οδηγία θα εφαρμοστεί σε αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκήθηκαν κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής της.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email