ΔΕΕ: Προβλήματα στη δικαιοσύνη δεν δικαιολογούν άρνηση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) έκρινε με σημερινή του απόφαση ότι «η ύπαρξη στοιχείων που αποδεικνύουν συστημικές ή γενικευμένες πλημμέλειες σχετικά με την δικαστική ανεξαρτησία στην Πολωνία ή την επιδείνωσή τους δεν δικαιολογεί, από μόνη της, οι δικαστικές αρχές άλλων κρατών μελών να αρνούνται να εκτελούν κάθε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδίδεται από πολωνική δικαστική αρχή». 

Το ΔΕΕ διευκρινίζει ωστόσο ότι «η εκτέλεση ενός ΕΕΣ που εκδόθηκε από πολωνική δικαστική αρχή πρέπει να απορρίπτεται εάν, ενόψει της ατομικής κατάστασης του ενδιαφερόμενου προσώπου, της φύσης της επίμαχης παράβασης και του πραγματικού πλαισίου της έκδοσης του εντάλματος αυτού, υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να εκτιμάται ότι, λόγω αυτών των πλημμελειών, το πρόσωπο αυτό διατρέχει, όταν παραδοθεί στις αρχές αυτές, πραγματικό κίνδυνο παράβασης του δικαιώματός του για δίκαιη δίκη».

Το ΔΕΕ έκρινε στο πλαίσιο της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας (PPU), και σε τμήμα μείζoνoς συνθέσεως, απαντώντας σε ερώτημα του rechtbank Amsterdam (δικαστήριο του Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες) για την εκτέλεση τέτοιου είδους ΕΕΣ.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, από τον Αύγουστο του 2015 ως και τον Φεβρουάριο του 2019, εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης (ΕΕΣ) από πολωνικά δικαστήρια κατά δύο Πολωνών υπηκόων, με σκοπό, αντίστοιχα, την άσκηση ποινικής δίωξης και την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας. Καθώς οι ενδιαφερόμενοι ήταν στις Κάτω Χώρες, ο officier van justitie (εισαγγελέας, Κάτω Χώρες) υπέβαλε, σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, αιτήσεις προς το rechtbank Amsterdam (δικαστήριο του Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες) για την εκτέλεση αυτών των ΕΕΣ.

Στο παρελθόν το ΔΕΕ έκρινε ότι, κατ’ εξαίρεση, η εκτέλεση ενός ΕΕΣ μπορεί να απορριφθεί εάν αποδειχθεί ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κινδυνεύει να υποστεί, σε περίπτωση παράδοσης στο κράτος μέλος που εξέδωσε το ΕΕΣ, παραβίαση του δικαιώματος του δικάζεσθαι από ανεξάρτητο δικαστήριο, βασικό συστατικό στοιχείο του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ωστόσο, μια τέτοια απόρριψη είναι δυνατή μόνο μετά από εξέταση σε δυο στάδια: η δικαστική αρχή εκτέλεσης, αφού αξιολογήσει, γενικά, εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη κινδύνου παραβίασης αυτού του δικαιώματος, λόγω συστημικών ή γενικευμένων πλημμελειών σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας του κράτους μέλους έκδοσης, πρέπει στην συνέχεια να ελέγξει σε ποιο βαθμό αυτές οι πλημμέλειες ενδέχεται να έχουν σαφείς επιπτώσεις στην κατάσταση του ενδιαφερομένου προσώπου σε περίπτωση παράδοσής του στις δικαστικές αρχές του κράτους μέλους αυτού.

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, μερικές από τις οποίες έχουν συμβεί μετά την έκδοση των εν λόγω ΕΕΣ, το rechtbank Amsterdam θεωρεί ότι οι πλημμέλειες του πολωνικού δικαστικού συστήματος είναι τέτοιες ώστε η ανεξαρτησία όλων των πολωνικών δικαστηρίων και, κατά συνέπεια, το δικαίωμα του δικάζεσθαι σε ανεξάρτητο δικαστήριο όλων των Πολωνών πολιτών να μην διασφαλίζονται πλέον.

Σε αυτό το πλαίσιο, διερωτάται εάν αυτή η διαπίστωση αρκεί, από μόνη της, για να δικαιολογήσει την άρνηση εκτέλεσης ενός ΕΕΣ που εκδόθηκε από πολωνικό δικαστήριο, χωρίς να είναι απαραίτητο ακόμη να εξεταστούν οι επιπτώσεις αυτών των πλημμελειών στις περιστάσεις εν προκειμένω.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,