ΔΕΕ: Η ανάκληση της διαβεβαίωσης πολιτογράφησης, που οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ, πρέπει να εξακριβώνεται αν είναι δικαιολογημένη σε σχέση με τη βαρύτητα των παραβάσεων που τελέστηκαν

Με τη δημοσιευθείσα στις 18-01-2022 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η ανάκληση διαβεβαίωσης περί πολιτογράφησης, όταν εμποδίζει την ανάκτηση της ιδιότητας του πολίτη της Ένωσης, πρέπει να συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας.

Εντούτοις, σύμφωνα με το ΔΕΕ, απόκειται κατ’ αρχήν στο κράτος μέλος την ιθαγένεια του οποίου ζητεί να αποβάλει ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποκτήσει την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους, να διασφαλίσει ότι η απόφαση που θα εκδώσει επί της εν λόγω αίτησης θα τεθεί σε ισχύ μόνον εφόσον πράγματι αποκτήθηκε η νέα ιθαγένεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο ερμήνευσε το άρθρο 20 ΣΛΕΕ υπό το πρίσμα της νομολογίας του, η οποία απορρέει από τις αποφάσεις της 2ας Μαρτίου 2010, Rottmann, C-135/08, και της 12ας Μαρτίου 2019, Tjebbes κ.λπ., C-221/17 (βλ. και σχετικό άρθρο στο Lawspot), σχετικά με τις αφορώσες την κτήση και την απώλεια της ιθαγένειας υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν τα κράτη μέλη από το δίκαιο της Ένωσης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,