Έκτακτοι κανόνες για διευκόλυνση του τραπεζικού δανεισμού στην ΕΕ – Δείτε τις νομοθετικές αλλαγές

To Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε έκτακτους κανόνες για  τη διευκόλυνση του τραπεζικού δανεισμού στην ΕΕ, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν χρήματα και να υποστηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να ανακάμψουν από την κρίση COVID-19. Το τραπεζικό πακέτο που εγκρίθηκε παρέχει στοχοθετημένες και έκτακτες νομοθετικές αλλαγές στον κανονισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRR 2).

Δείτε τις τροποποιήσεις:

-Αλλαγές στο ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που υποχρεούνται να διατηρούν οι τράπεζες για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στο πλαίσιο του «προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας». Ειδικότερα, η προτιμησιακή μεταχείριση των εγγυημένων από οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων ΜΕΔ θα επεκταθεί και σε άλλους εγγυητές του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο των μέτρων που αποσκοπούν στον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19·

-Παράταση κατά δύο έτη των μεταβατικών ρυθμίσεων σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9. Με αυτό τον τρόπο, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να μετριάσουν τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο μιας πιθανής αύξησης των προβλέψεων των τραπεζών για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες·

Προσωρινή επαναφορά ενός προληπτικού φίλτρου για τα ανοίγματα σε κρατικά ομόλογα, που θα μετριάσει τον αντίκτυπο της τρέχουσας μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων·

-Πρόσθετη ευελιξία για τους εποπτικούς φορείς με στόχο τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ιδίως με την εξαίρεση των «υπερβάσεων» που σημειώθηκαν το 2020 και το 2021 στα εσωτερικά υποδείγματα των τραπεζών για τους κινδύνους της αγοράς·

-Στοχευμένες αλλαγές στον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης (δηλαδή της σχέσης μεταξύ της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών και των ανοιγμάτων τους) και καθυστέρηση στην εισαγωγή του αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης κατά ένα έτος, έως τον Ιανουάριο του 2023·

-Μεταβατικές ρυθμίσεις για ανοίγματα έναντι εθνικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών σε νόμισμα άλλου κράτους μέλους, προκειμένου να υποστηριχθούν επιλογές χρηματοδότησης σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19·

Ταχύτερη θέσπιση κάποιου μέτρου κεφαλαιακής ελάφρυνσης για τις τράπεζες βάσει του ΚΚΑ 2, πρωτίστως αναφορικά με την προτιμησιακή μεταχείριση ορισμένων δανείων που εξασφαλίζονται από συντάξεις ή μισθούς, καθώς και των δανείων προς ΜΜΕ και των δανείων για υποδομές, ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιστωτικές ροές προς συνταξιούχους, εργαζομένους, επιχειρήσεις και επενδύσεις σε υποδομές.

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Συμβουλίου ΕΕ


Print Friendly, PDF & Email