Απορρίφθηκε έφεση για υπόθεση αγοραπωλησίας ακινήτου πριν την τουρκική εισβολή – Διαβάστε την απόφαση

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στην ΣΚΟΡΔΗ ν. ΛΑΝΤΟΥ κ.α., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 429/2012, 22/4/2020, υπόθεση που αφορούσε αγοραπωλησία ακινήτου πριν την τουρκική εισβολή. Το επίδικο ακίνητο βρισκόταν στο καθεστώς της νεκρής ζώνης μέχρι τις 8.2.2006.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο εφεσείων προσβάλλει ως εσφαλμένη την πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία απερρίφθη αγωγή του, με την οποία αξίωνε διάφορες θεραπείες σε σχέση με ακίνητο το οποίο αγόρασε το 1973 δυνάμει γραπτής συμφωνίας από τον κ. Λάντου, ο οποίος απεβίωσε εκκρεμούσης της αγωγής, με αποτέλεσμα η διαδικασία να προχωρήσει εναντίον της Διαχειριστού του αποβιώσαντος.

Ο εφεσείων προχώρησε σε έφεση για τους πιο κάτω λόγους:

Πρώτον, θεωρεί ότι εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι η παράλειψη αντεξέτασης του εφεσείοντα σε σχέση με συναντήσεις του με τον αποβιώσαντα το 1977 και 1979 δεν έπρεπε να εκληφθεί ως παραδοχή από μέρους των εφεσίβλητων. Δεύτερον, δε έγινε αποδεκτή η μη αποδοχή της μαρτυρίας του εφεσείοντα αναφορικά με τα ισχυριζόμενα υπό αυτού πληρωθέντα ποσά έναντι του τιμήματος αγοράς “του ακινήτου” και η μη αποδοχή της μαρτυρίας που δόθηκε από πλευράς υπεράσπισης, σε σχέση με τις επαφές και/ή επικοινωνίες που είχε ο εφεσείοντας με τον αποβιώσαντα. Τρίτον, θεωρεί εσφαλμένη την κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι όταν επικοινώνησε με τον αποβιώσαντα το 2003 η επίδικη συμφωνία είχε τερματιστεί ή έπαυσε να υφίσταται εξ υπαιτιότητας του εφεσείοντα και ότι η σιγή και αδράνεια από μέρους του Εφεσείοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να αποφέρει από μόνη της τον τερματισμό της επίδικης συμφωνίας. Τέλος, θεωρεί εσφαλμένη την κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι σε περίπτωση που η επίδικη συμφωνία θα θεωρείτο δεσμευτική και ισχυρή ο εφεσείοντας δεν θα δικαιούτο σε ειδική εκτέλεσή της και ότι δεν μπορούσε να βασιστεί στην μαρτυρία εμπειρογνώμονα, για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με την αγοραία αξία του επιδίκου ακινήτου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο με την απόφαση του απέρριψε όλους τους πιο πάνω λόγους.

Διαβάστε την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email