Έναρξη ισχύος παραγραφής σύμφωνα με τον παραγραφής νόμο

Ο Δήμος Λάρνακας αξίωσε από τον Εναγόμενο τέλη αποκομιδής σκυβάλων για τα έτη 2008 μέχρι 2017. Ο Εναγόμενος ήγειρε προδικαστική ένσταση ότι η αγωγή για τα έτη 2008 είχε παραγραφεί, ένσταση που εξετάστηκε προδικαστικά. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το ισχύον δίκαιο είναι εκείνο που ισχύει κατά τον χρόνο καταχώρησης της αγωγής και περαιτέρω ότι η αγωγή για παράβαση θέσμιου καθήκοντος έχει ειδική τριετή παραγραφή δυνάμει του άρθρου 6(2) του ν. 66(Ι)/12. Έκρινε δηλαδή ότι η υποχρέωση καταβολής τέλους αποκομιδής σκυβάλων δυνάμει του περί Δήμων Νόμου εντάσσεται εντός της παραγραφής για θέσμιο καθήκον. Έκρινε περαιτέρω ότι παρά την αναστολή που είχε δοθεί, η προθεσμία παραγραφής είχε ξεκινήσει να τρέχει από το 2012 και ότι κατά συνέπεια η τριετής προθεσμία είχε ήδη παραγραφεί πριν την 1.1.16 όταν άρχισε να προσμετρά εκ νέου ο χρόνος παραγραφής.

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,