Απορρίφθηκε αγωγή Τράπεζας για ανάκτηση €2.400.000 δυνάμει Συμφωνίας Δανείου

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που απεστάλη στην ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, η Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 14/9/2020 απόρριψε αγωγή που καταχωρήθηκε αρχικά από την USB BANK LTD και την οποία προώθησε προς εκδίκαση η ASTROBANK PUBLIC COMPANY LTD εναντίον εταιρίας και του εγγυητή της.

Η αγωγή αφορούσε απαίτηση για €2,400,000 δυνάμει συμφωνίας δανείου μεταξύ της USB BANK και κυπριακής εταιρίας. Στις 18/1/19 δυνάμει συμφωνίας πώλησης και αγοράς τραπεζικών εργασιών όλες οι τραπεζικές εργασίες και δικαιώματα της USB BANK μεταβιβάστηκαν στην ASTROBANK PUBLIC COMPANY LTD.

Η Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας έκανε αποδεκτή την εισήγηση των δικηγόρων της Εναγόμενης εταιρίας και του εγγυητή της ότι η ASTROBANK δεν νομιμοποίητο να προωθήσει την αγωγή η οποία καταχωρήθη από την USB BANK. Σύμφωνα με την αιτιολογία της απόφασης ο περί Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμος του 1997 ο οποίος είχε εφαρμογή στα γεγονότα της υπόθεσης δεν συμπεριελάμβανε πρόνοια ως ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Συναφή Θέματα Νόμος του 2015 δια της οποίας η αντικατάσταση ή υποκατάσταση του εκχωρητή από τον αγοραστή πιστωτικών διευκολύνσεων για τους σκοπούς εκκρεμούσης διαδικασίας πραγματοποιείται με απλή καταχώρηση ειδοποίησης στο Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου.

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου καταλήγει ότι η “παράλειψη, επομένως της ASTROBANK, να εξασφαλίσει προηγουμένως διάταγμα και άδεια να υποκαταστήσει την USB BANK και να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία, σφραγίζει εν προκειμένω την τύχη της παρούσας Αγωγής, ή δε καταχώρηση από την ASTROBANK  στον Πρωτοκολλητή του Ε.Δ. Λευκωσίας ειδοποίησης περί εξαγοράς των τραπεζικών εργασιών της USB BANK από την ASTROBANK δεν είναι αρκετή από μόνη της να νομιμοποιήσει τη συμμετοχή της στην παρούσα διαδικασία και συνεπακόλουθα την προώθηση της παρούσας Αγωγής εναντίον των Εναγομένων.”

Το Δικαστήριο διάταξε όπως η ASTROBANK καταβάλει στους Εναγόμενους όλα τα δικηγορικά έξοδα.

Την υπόθεση εκ μέρους των εναγομένων χειρίστηκε η Δέσποινα Χριστοδούλου εκ μέρους του Δικηγορικού γραφείου Αναστάσιος Μυλωνάς & Σια ΔΕΠΕ.

Διαβάστε την Απόφαση εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,