Αποδεχτές κατά πλειοψηφία οι αναπομπές νόμων

Αποδεχτές κατά πλειοψηφία έγιναν οι αναπομπές των νόμων, από την Ολομέλεια της Βουλής, οι οποίες αναπέμφθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ο Πρόεδρος της Βουλής προήδρευε και της Δημοκρατίας κατά τη συνεδρία της 17ης Ιουλίου.

Δείτε αναλυτικά τους νόμους:

1. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας του Κρέατος Πουλερικών Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Κατάργηση του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμου και αντικατάστασή του από νέο νόμο, ώστε να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις προδιαγραφές εμπορίας του κρέατος πουλερικών και να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών Πουλερικών Ορνιθώνος Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Κατάργηση του περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών Πουλερικών Νόμου του 2004 και αντικατάστασή του με νέο, έτσι ώστε αφενός μεν να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις 2 προδιαγραφές εμπορίας των αβγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος, αφετέρου δε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Ο Κυρωτικός του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981 Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981

4. Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές (Κυρωτικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την 3 Ανατολική Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές.

5. Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε εκλογέας ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, λόγω αναπηρίας, να δύναται να ζητήσει από τον προεδρεύοντα εκλογής ή από άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του να τον βοηθήσει να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα

6. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καταργηθεί η υποχρέωση φορολογούμενου προσώπου για υποβολή εξισωτικής κατάστασης αναφορικά με άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και να εισαχθούν ρυθμίσεις για δυνατότητα μεταφοράς εκπτώσεων που χορηγούνται, αλλά δε διεκδικούνται κατά την εναπομείνασα προκαθορισμένη χρονική περίοδο ωφέλιμης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων.

7. Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε στις περιπτώσεις 4 εκπρόθεσμης είσπραξης φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας να επιβάλλεται τόκος σε μηνιαία αντί σε ημερήσια βάση.

8. Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιβάλλεται τόκος επί του πληρωτέου φόρου κληρονομιάς σε μηνιαία αντί σε ημερήσια βάση

9. Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕK, καθώς και να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή του

10. Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε στην επιτροπή 5 διαχείρισης του ταμείου, αντί εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, να συμμετέχει λειτουργός της δημόσιας υπηρεσίας που κατέχει πανεπιστημιακό προσόν στα νομικά και απασχολείται μεταξύ άλλων με νομικής φύσεως θέματα στο γραφείο που υπηρετεί, ο οποίος θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

11. Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις Περιουσίες των Αγνοουμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν στις περιουσίες αγνοουμένων πολιτών της Δημοκρατίας της περιόδου 1963-1967 που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά τρόπο που να ισχύσουν και για τη συγκεκριμένη κατηγορία αγνοουμένων οι διατάξεις του άρθρου 14 του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, καθώς και άλλα θέματα αναφορικά με την κήρυξη σε κατάσταση αφάνειας αγνοούμενου προσώπου.

12. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για Συνεργασία στον Τομέα της Φροντίδας Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 6 Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για Συνεργασία στον Τομέα της Φροντίδας Υγείας.

13. Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (EE) 2018/350 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

14. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή). Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε τα τέλη για την έκδοση της αίτησης για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων και για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων να καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντί με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται σήμερα.

15. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 7 (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να απαλειφθούν από αυτόν διατάξεις που αφορούν θέματα κυβερνοασφάλειας τα οποία προβλέπονται σε άλλο νόμο, καθώς και να μετονομαστεί ο ΕΡΗΕΤ σε Επίτροπο Επικοινωνιών

16. Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Αντικατάσταση του υφιστάμενου νόμου του 2018 με νέο νόμο, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

17. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές που συστήνονται βάσει του υφιστάμενου νόμου, για να συμβουλεύουν την ΕΔΥ για την πλήρωση κενών θέσεων πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, εφόσον αποφασιστεί αρμοδίως η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση κενών θέσεων, να αναθέτουν την ετοιμασία θεμάτων και τη βαθμολόγηση των γραπτών 8 της γραπτής εξέτασης και σε κρατικό πανεπιστήμιο ή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και όχι μόνο σε δημόσιους λειτουργούς ή κρατικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται βάσει των διατάξεων του υφιστάμενου νόμου.

18. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης είσπραξης φόρου κεφαλαιουχικών κερδών να επιβάλλεται τόκος σε μηνιαία αντί σε ημερήσια βάση.

19. Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων με την οποία, εγκρίθηκαν στις 17 Ιουλίου 2020, οι κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. (Αναπομπή).

Έγκριση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την πλήρωση των οποίων διεξάγονται γενικές γραπτές εξετάσεις από την Ειδική Επιτροπή και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτύχει στην εξέταση αυτή.

20. Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για δημοσιοποίηση ή μη της λεγόμενης «Λίστας Γιωρκάτζη» βάσει εισήγησης της Αd Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων. (Αναπομπή).

21. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καθοριστεί ανώτατος αριθμός θητειών στο αξίωμα του δημάρχου ή του μέλους δημοτικού συμβουλίου.

22. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αναπομπή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καθοριστεί ανώτατος αριθμός θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους κοινοτικού συμβουλίου

Οι τοποθετήσεις των κομμάτων

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της αποδοχής των αναπομπών των νόμων ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης είπε ότι το κόμμα του αποδέχεται τις αναπομπές και ψηφίζει τους νόμους όπως και στην προηγούμενη συνεδρία της Ολομέλειας.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης είπε ότι το ΑΚΕΛ αποδέχεται τις αναπομπές για να μην εισέλθουν σημαντικές νομοθεσίες σε περιπέτειες καθώς θα λάβουν την οδό της αναφορά στο συνταγματικό δικαστήριο αν δεν γίνουν αποδεκτές. Πρόσθεσε πως για το ζήτημα για το οποίο αναπέμθηκαν οι νόμοι υπάρχουν αντιφατικές γνωματεύσεις από διαφορετικούς Γενικούς Εισαγγελείς. Είμαστε αναγκασμένοι να ψηφίσουμε μία προς μία τις νομοθεσίες καθώς η σύνθεση της Ολομέλειας δεν είναι η ίδια με αυτή κατά την οποία ψηφίστηκαν οι νόμοι.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νίκος Παπαδόπουλος διευκρίνισε ότι το ΔΗΚΟ δεν αποδέχεται τον λόγο αναπομπής, αλλά το ΔΗΚΟ  αποδέχεται τις αναπομπές και ξαναψηφίζει τους νόμους όπως και στη προηγούμενη συνεδρία της Ολομέλειας απλά και μόνο για να μην οδηγηθούν οι νόμοι σε περιπέτειες.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου είπε ότι με τις αναπομπές αυτές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατάργησε την αρχή ότι ο έλεγχος της τυπικής συνταγματικότητας δεν επιτρέπεται από τη στιγμή που ένας νόμος ψηφιστεί, υπογραφεί και θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι λανθασμένα και κατά παράδοξο τρόπο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε τη διαδικασία και με την ίδια λογική θα μπορούσε να αναπεμφθεί νόμος επειδή κάποιοι Βουλευτές δεν μελέτησαν τον υπό ψήφιση νόμο. Η ΕΔΕΚ δεν θα συμμετέχει επειδή θεωρεί τις αναπομπές παντελώς εσφαλμένη.  Χαρακτήρισε αχρείαστες τις αναπομπές που έγιναν για λόγους  που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνωρίζει, όπως είπε.

Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας ανέφερε ότι δεν θα κάνει αποδεχτές τις αναπομπές ώστε να δοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναφέρει στο συνταγματικό δικαστήριο τους νόμους για να λυθεί οριστικά το ζήτημα.

Ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης Μιχάλης Γιωργάλλας δήλωσε ότι οι Βουλευτές της Αλληλεγγύης ότι θα απέχει από τη διαδικασία στη βάση του σκεπτικού που ανέλυσε ο κ. Ευσταθίου. Πρόσθεσε παρατηρούνται αντιφατικά ζητήματα.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Γιώργος Περδίκης είπε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής πριν μερικά χρόνια απευθύνθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα και ζήτησε γνωμάτευση για το θέμα εν γνώσει όλων των κομμάτων. Αν αποδεχθούμε τις αναπομπές, νόμοι που ψηφίστηκαν ενώ ο Πρόεδρος της Βουλής προήδρευε και της Δημοκρατίας θα κρέμονται από μία κλωστή. Δήλωσε ότι το Κίνημα θα ταχθεί εναντίον και εξέφρασε την άποψη ότι αυτό που έγινε θα διδάσκεται ως απαύγασμα του τακτικισμού.

Μιλώντας εκ μέρους των Βουλευτών που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ, ο Άγγελος Βότσης είπε ότι αποδέχονται τις αναπομπές για να μην αδρανοποιηθούν οι νόμοι.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,