Ανανέωση αδειών εξασκήσεως του επαγγέλματος για το έτος 2020

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος με ανακοίνωση του δημοσιοποιεί τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν τα μέλη του για ανανέωση αδειών εξασκήσεως του επαγγέλματος για το έτος 2020:

Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

  1. ΔΗΛΩΣΗ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι ασκείτε το επάγγελμα, υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του οικείου Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου (Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας – Αμμοχώστου – Κερύνειας – Πάφου).
  1. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της συνδρομής σας προς τον οικείο Τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο.
  1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αντίγραφο του συμβολαίου στο οποίο θα αναγράφετε ο αριθμός ασφαλίστρου και ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβολαίου.

*Η ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης θα πρέπει να συνάδει με  την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος (δηλ. 1.1.2020 – 31.12.2020)

  1.  Εξόφληση εισφοράς Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων
  1. Δήλωση Προσωπικών  Στοιχείων του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

Η δήλωση προσωπικών στοιχείων υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται είτε :

  • με επιταγές  – Οι Επιταγές για τα πιο πάνω ποσά να εκδίδονται στο όνομα του «Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου»,
  • είτε με μετρητά
  • είτε μέσω JCCsmart επιλέγοντας την ιστοσελίδα του Συλλόγου και ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο «πληρώστε εδώ»

 Λιγότερο από 10 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 68 Ευρώ και περισσότερο από 10 χρόνια το ποσό των 171 Ευρώ. 

  1. Ευρωπαίοι Δικηγόροι:

Δικηγόροι οι οποίοι έχουν αρ. Μητρώου το οποίο έχει τα αρχικά Ε.Ε. θα πρέπει  μαζί με τα πιο πάνω (1, 2, 3, 4, 5, 6) να προσκομίσουν: α) την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος από την χώρα προέλευσης ή καταγωγής  τους β) Λογαριασμό Κοινής ωφέλειας (UtilityBill) το οποίο επιβεβαιώνει την παραμονή τους στην Χώρα Υποδοχής.

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι πρωτοεγγραφέντες  Δικηγόροι που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά κατά την διάρκεια του 2019 όπως ανανεώσουν την άδεια τους και για το 2020 (π.χ. Δικηγόρος ο οποίος έχει εγγραφεί για πρώτη φορά τον  Δεκέμβριο του 2019 θα πρέπει και πάλι να ανανεώσει την άδειά του για το 2020 και να καταθέσει εκ νέου τα έγγραφά του).

Το Γραφείο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα είναι ανοικτό καθημερινά (Φλωρίνης 11, γρ.101, 1οςορ. “CityForum”)

Δευτέρα,  Τετάρτη,  Παρασκευή: 08.00 – 15.00

Τρίτη , Πέμπτη : 08.00 – 16.00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δικηγόροι οι οποίοι δεν θα ανανεώσουν την άδεια τους μέχρι 31 Μαρτίου 2020 τότε θα πρέπει σύμφωνα με το Νόμο (Kεφ.2) να καταβάλουν το διπλάσιο ποσό για την Άδεια τους.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες επικοινωνήστε στο  τηλ. 22873300 ή στα emails: koulia.vakis@cybar.org.cycybar3@cytanet.com.cy και για το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων στο  info@apf.com.cy ή στο 22873310  

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,