Περί Διενέργειας Εράνων Νόμος του 2014 – Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι βάσει των διατάξεων του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014, σε περίπτωση διεξαγωγής εγκεκριμένου οδικού εράνου απαγορεύεται η παρουσία ερανιστών στα φώτα τροχαίας. Οι ερανιστές δεν πρέπει να εμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την τροχαία κίνηση και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο. Επίσης απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε εράνου χωρίς την εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας.

Δείτε τι προνοεί ο νόμος :

  • Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να διοργανώσει έρανο οφείλει να υποβάλει αίτηση στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών για τη χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του εράνου.
  • Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να χορηγεί άδεια διενέργειας εράνου για σκοπούς ανέγερσης μνημείων ή για παροχή βοήθειας πληθυσμού εντός της Κύπρου ή στο εξωτερικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. (β) αποκατάστασης της υγείας οικονομικά αδύνατων ατόμων, που πάσχουν από ανίατες ή δυσίατες ασθένειες ή που έχουν υποστεί βαρείες σωματικές κακώσεις ή αναπηρία. (γ) άπορων οικογενειών, ατόμων ή ανηλίκων. (δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που παρίσταται κοινωνική ανάγκη.
  • Σε περίπτωση διεξαγωγής οδικού εράνου, οι ερανιστές δεν θα διεξάγουν τον έρανο στα φώτα τροχαίας, δεν θα εμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την τροχαία κίνηση, δεν θα παρεμποδίζουν πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο ή δημόσιους χώρους και δεν θα εκφοβίζουν ή ασκούν πίεση ή δεν θα προκαλούν οποιαδήποτε ενόχληση σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο.
  • Με την έκδοση άδειας εράνου, από οποιαδήποτε κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, ενημερώνεται άμεσα ηλεκτρονικά το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο διατηρεί στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένο κατάλογο με το σύνολο των σε ισχύ αδειών εράνου στη Δημοκρατία, επισημαίνοντας τη χρονική ισχύ τους και το σκοπό, τον τρόπο και τον τόπο διεξαγωγής τους.
  • Κάθε μέλoς της αστυvoμικής δύvαμης, με στoλή ή χωρίς στολή, δύvαται vα συλλάβει χωρίς έvταλμα oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ διαπράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων τoυ Νόμoυ αυτoύ και δύvαται vα κατάσχει oπoιαδήπoτε χρήματα ή άλλα περιoυσιακά στoιχεία πoυ εισπράχθηκαv από τo πρόσωπo αυτό και oπoιoδήπoτε κιβώτιo ή oπoιoδήπoτε άλλo δoχείo πoυ περιέχει τα χρήματα αυτά ή άλλα περιoυσιακά στoιχεία, και oπoιoδήπoτε αvτικείμεvo, έμβλημα, έvσημo, έγγραφo, βιβλίo, διπλότυπo ή άλλo έvτυπo τo oπoίo σχετίζεται ή δυvατό vα σχετίζεται, με τo αδίκημα αυτό.
  • Πρόσωπo τo oπoίo είvαι έvoχo αδικήματoς δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμoυ για τo oπoίo δεv πρovoείται ειδική πoιvή από τo Νόμo αυτό, υπόκειται σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση για περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει το ένα έτος ή και στις δύo αυτές πoιvές.
  • Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 23, που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000). (2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών

Print Friendly, PDF & Email