Ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας σχετικά με πρόσφατη τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στις 26.4.2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 71(Ι)/2021).

Στο πλαίσιο της γενικής προσπάθειας που γίνεται για περαιτέρω αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των κυπριακών γεωργικών προϊόντων, υλοποιείται μια σειρά ενεργειών, μεταξύ των οποίων και η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, για επίτευξη του στόχου της παραγωγής ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή και εξασφάλισης της πλήρους συμμόρφωσης των γεωργών μας με τη Νομοθεσία που αφορά τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

Οι κύριες τροποποιήσεις σε σχέση με τον βασικό Νόμο του 2011 αφορούν:

  1. Προσθήκη πρόνοιας για εξώδικη ποινή μέχρι €30.000 για εισαγωγή, διακίνηση, παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά, ή διαφήμιση στη Δημοκρατία, μη αδειοδοτημένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
  2. Αύξηση εξώδικης ποινής για άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας, από €2,000 σε €10,000.
  3. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία τα ονόματα των παρανομούντων θα δημοσιοποιούνται.
  4. Αύξηση της ποινής που μπορεί να επιβάλει το δικαστήριο σε περίπτωση εκδίκασης υπόθεσης, από €20,000 σε €40,000.

Η επιβολή αυστηρότερων ποινών και η δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και κυρώσεις κρίθηκε απαραίτητη, αφού η παράβαση της νομοθεσίας μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Με τη δημοσιοποίηση των επιβαλλόμενων προστίμων θα προστατεύεται τόσο ο καταναλωτής όσο και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που τηρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,