Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τον διορισμό Συμβούλου/Συνεργάτη του Υφυπουργού Τουρισμού

Σε σχέση με το θέμα που προέκυψε λόγω της Απόφασης του Υφυπουργού Τουρισμού να διορίσει ως Σύμβουλο/Συνεργάτη του 19χρονη φοιτήτρια, και σε συνέχεια πρωινής ανακοίνωσής μας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

(α)     Όπως έχουμε εξηγήσει, όταν στις 13.3.2019, μετά που η Βουλή ρύθμισε νομοθετικά το δικό της θέμα των κοινοβουλευτικών συνεργατών, αποταθήκαμε προς την Κυβέρνηση και εισηγηθήκαμε τη θέσπιση ανάλογου νομικού πλαισίου που θα αφορά την αμοιβή και τα άλλα ωφελήματα των Συμβούλων, αλλά και τα καθήκοντα της θέσης και τα απαραίτητα προσόντα. Η Προεδρία απέρριψε την εισήγησή μας για νομοθετική ρύθμιση και αντί αυτού μας πληροφόρησε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του, που λήφθηκε στις 27 Μαρτίου 2019, ενέκρινε ολοκληρωμένο πλαίσιο απασχόλησης τέτοιων Συμβούλων. Με βάση το πλαίσιο αυτό, θα έπρεπε οι Σύμβουλοι να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και να κατέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρισμένο στη Δημοκρατία.

(β)     Σήμερα έχουμε ενημερωθεί ότι η Απόφαση αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου ακυρώθηκε στις 15.11.2019, χωρίς να αντικατασταθεί. Τούτο, μεταξύ άλλων, επιβεβαιώνει την προβληματικότητα του όλου χειρισμού του θέματος από την προηγούμενη Κυβέρνηση και την περιφρόνησή της σε θεσμούς και διαδικασίες. Σε εμάς απαντούσαν ότι έχουν ρυθμίσει το θέμα και μετά αναιρούσαν τη ρύθμιση.

(γ)     Εν πάση όμως περιπτώσει, η ανυπαρξία οποιουδήποτε συγκεκριμένου νομικού πλαισίου δεν προσδίδει νομιμότητα στον διορισμό ως Συμβούλου προσώπου που δεν είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου. Στον περί Προϋπολογισμού Νόμου, που είναι η μόνη νομική βάση που θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί για να δικαιολογήσει τέτοιο κατ’ εξαίρεση διορισμό, ρητά καθορίζεται ως βασικό καθήκον τέτοιων Συμβούλων η διεξαγωγή ερευνών και η ετοιμασία μελετών και σημειωμάτων, που πρόδηλα παραπέμπει σε πρόσωπο που κατέχει εμπειρογνωμοσύνη και ειδική κατάρτιση.

(δ)     Το πιο πάνω, απαντά και σε διάφορους ισχυρισμούς ότι δήθεν η 19χρονη φοιτήτρια θα μπορούσε να προσληφθεί για να χειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υφυπουργού. Τούτο δεν είναι επιτρεπτό. Ο νομοθέτης δεν επιτρέπει την παράκαμψη των κανονικών διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για άλλα βοηθητικά καθήκοντα. Για αυτά τα βοηθητικά καθήκοντα μόνη επιλογή είναι η εκτέλεσή τους από μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Στη βάση των πιο πάνω παραμένουμε στη θέση ότι η πρόσληψη ως Συμβούλου προσώπου που είναι 19 ετών και δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου θα είναι πρόδηλα παράνομη και καταχρηστική. Άλλωστε, από το πρωί, σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις μας, τονίζαμε ότι το πρόβλημα δεν θα επιλυόταν με τη λήψη τώρα νέας Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που θα αναιρούσε την προηγούμενη.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,