Ανακοίνωση ΠΔΣ – Δημοσίευση προκήρυξης για την Αγορά Υπηρεσιών Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου στο ΕΤΕΚ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) προκηρύσσει Διαγωνισμό για Αγορά Υπηρεσιών Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης της από το ΕΤΕΚ.

Μετά από προεπιλογή βάσει καθορισμένων κριτηρίων, οι 10 συμμετέχοντες με την υψηλότερη αξιολόγηση θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Τύπος Σύμβασης:
Ανοικτός Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών


Όροι Παροχής Υπηρεσιών- Λεπτομέρειες σύμβασης

 1. Αξία σύμβασης: Η συνολική αξία σύμβασης καθορίζεται στα €19.500.

 2. Τόπος: Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα Γραφεία ΕΤΕΚ στη Λευκωσία

 3. Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες (με δικαίωμα ανανέωσης της από το ΕΤΕΚ)
  Οι λεπτομερείς διευθετήσεις σε σχέση με το χρόνο παροχής των υπηρεσιών θα καθορίζονται εκάστοτε από το Επιμελητήριο, με βάση τις ανάγκες και το ωράριο λειτουργίας του ΕΤΕΚ.
  Νοείται πως, ανάλογα με τις ανάγκες, το άτομο θα καλείται να παρέχει υπηρεσίες και εκτός του συνήθους ωραρίου λειτουργίας του Επιμελητηρίου.

 4. Άλλες πληροφορίες:
  Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών: Όλες οι υποχρεώσεις που αφορούν φόρους και Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες εισφορές σε δημόσια ταμεία αναλαμβάνονται αποκλειστικά από τον προσφέροντα τις υπηρεσίες λόγω της φύσης της σχέσης (μίσθωση υπηρεσιών).

 5. Διακοπή σύμβασης: Το ΕΤΕΚ δύναται να τερματίσει τη σύμβαση οποτεδήποτε αποφασίσει κατά την κρίση του με προειδοποίηση 2 εβδομάδων.

 6. Το ΕΤΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον Διαγωνισμό και να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης, κατά την κρίση του, για οποιοδήποτε λόγο.

 7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται πιο κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα έντυπα πιο κάτω :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,