Δείτε πως θα εξυπηρετεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος τα μέλη του

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με ανακοίνωση του προτρέπει τα Μέλη του όπως περιορίσουν τις επισκέψεις του στα Γραφεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:

Εξυπηρέτηση Δικηγόρων και Ασκουμένων Δικηγόρων στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19

Βάσει των ανακοινώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας θα επιτρέπεται η επίσκεψη και θα εξυπηρετούμε μόνον ένα άτομο ανά πάσα στιγμή. 

Α. ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Όσον αφορά την ανανέωση της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος μπορείτε να  αποστέλλετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα (Βλέπετε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) στο cybar5@cytanet.com.cy  και η πληρωμή να γίνεται μέσω  JCCsmart επιλέγοντας την ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.cyprusbarassociation.com) και ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο «πληρώστε εδώ»

ή μέσω courier  

Β. ΕΡΓΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 

Η υποβολή αίτησης για την συμμετοχή σας στο έργο επιδότησης των ασκουμένων μπορεί να γίνεται μέσω courier όπως και τα έγγραφα που αφορούν την αλλαγή γραφείου

 • ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ( trainee@cybar.org.cy)
 • ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΟΝΟ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (reportm@cybar.org.cy)
 • Οι λειτουργοί του ΠΔΣ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους αιτητές, θα ενημερώνουν για την παραλαβή της αίτησης και θα αποστέλλουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Εγγραφή ΕΠΔΥ:μπορείτε να αποστέλλεται emailμε όλα τα πιστοποιητικά, ελέγχονται από το τμήμα, προχωρούμε με εγγραφή στο σύστημα και αποστέλλουμε τον αρ. εγγραφής για να προχωρήσουν με πληρωμή.
 • Πληρωμή ΕΠΔΥ: μπορεί να γίνεται onlineμέσω της ιστοσελίδας μας.
 • Αλλαγές ΕΠΔΥ: μπορεί να αποστέλλονται τα πιστοποιητικά με τις αλλαγές μέσω email, ελέγχονται, προβαίνουμε στις αλλαγές στο σύστημα και ενημερώνουμε ότι αυτές έλαβαν χώρα.
 • Trusts: μπορεί να γίνεται αίτημα πρόσβασης στο μητρώο εμπιστευμάτων μέσω της ιστοσελίδας μας, έρχεται το αίτημα σε εμάς μέσω email, ελέγχουμε κατά πόσον είναι ο εγγεγραμμένος χρήστης και δίνουμε πρόσβαση. Την εγγραφή και τις αλλαγές τις κάνουν μόνοι τους onlineμέσω της ιστοσελίδας μας, αφού τους δοθεί πρόσβαση
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Εποπτείας: μπορεί να γίνεται onlineαίτημα και πληρωμή για έκδοση πιστοποιητικών και αφότου λάβουμε το αίτημα τα εκδίδουμε (είτε για ΕΠΔΥ, είτε για ΔΕΠΕ, είτε για Trusts).
 • Ερωτηματολόγιο και Ετήσια Έκθεση Λειτουργού Συμμόρφωσης: μπορούν να καταχωρούνται onlineαπό τους ίδιους μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Κοινοποίηση Λειτουργού Συμμόρφωσης ή αντικατάσταση αυτού: Μας κοινοποιούνται μέσω email.
 • Απορίες, επίλυση προβλημάτων, κατευθυντήριες κλπ: είτε μέσω email, είτε τηλεφωνικώς.
 • Επικοινωνίες και διευθετήσεις με άλλες εποπτικές αρχές, μπορούν να γίνονται μέσω emails ή τηλεφωνικώς.

Στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ είναι αναρτημένα τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας με τα οποία το κοινό μπορεί να επικοινωνεί όπως και όλες οι έκτακτες ανακοινώσεις.  www.cyprusbarassociation.org   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

 1. ΔΗΛΩΣΗ / ΒΕΒΑΙΩΣΗότι ασκείτε το επάγγελμα, υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του οικείου Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου (Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας – Αμμοχώστου – Κερύνειας – Πάφου).
 2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣτης συνδρομής σας προς τον οικείο Τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο.
 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αντίγραφο του συμβολαίου στο οποίο θα αναγράφετε ο αριθμός ασφαλίστρου και ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβολαίου.

*Η ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης θα πρέπει να συνάδει με      την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος (δηλ. 1.1.2020 – 31.12.2020)

4. Εξόφληση εισφοράς Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

5. Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

Η δήλωση προσωπικών στοιχείων υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

 Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται είτε :

 • με επιταγές – Οι Επιταγές για τα πιο πάνω ποσά να εκδίδονται στο όνομα του «Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου»,
 • είτε με μετρητά
 • είτε μέσω JCCsmartεπιλέγοντας την ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.cyprusbarassociation.com) και ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο «πληρώστε εδώ»

 Λιγότερο από 10 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 68 Ευρώ και περισσότερο από 10 χρόνια το ποσό των 171 Ευρώ.

 6. Ευρωπαίοι Δικηγόροι:

Δικηγόροι οι οποίοι έχουν αρ. Μητρώου το οποίο έχει τα αρχικά Ε.Ε. και δεν έχουν εξομοιωθεί θα πρέπει μαζί με τα πιο πάνω (1, 2, 3, 4, 5, 6) να προσκομίσουν: α) την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος από την χώρα προέλευσης ή καταγωγής  τους β) Λογαριασμό Κοινής ωφέλειας (Utility Bill) το οποίο επιβεβαιώνει την παραμονή τους στην Χώρα Υποδοχής.

7.Ένεκα της υποχρέωσης συμμόρφωσης σας με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 358/2017, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 4 μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι πιστοποιημένες μονάδες/ώρες.

 Αν έχουν συμπληρωθεί οι μονάδες, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί στην μερίδα σας παρακαλείστε όπως τις καταχωρήσετε άμεσα. Για καταχώρηση πατήστε εδώ https://www.cyprusbar.org/help.aspx

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι πρωτοεγγραφέντες Δικηγόροι που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά κατά την διάρκεια του 2019 όπως ανανεώσουν την άδεια τους και για το 2020 (π.χ. Δικηγόρος ο οποίος έχει εγγραφεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 θα πρέπει και πάλι να ανανεώσει την άδειά του για το 2020 και να καταθέσει εκ νέου τα έγγραφά του).

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email