Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπ. Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ιδρυθείς δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ο οποίος συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και προωθεί τη συνεργασία των Αρχών Προστασίας Δεδομένων του ΕΟΧ. Στο ΕΣΠΔ συμμετέχει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αντίστοιχες Εποπτικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, όπως επίσης και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Το ΕΣΠΔ αναζητά εμπειρογνώμονες για συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές του ΕΟΧ, στα διάφορα στάδια των δραστηριοτήτων διερεύνησης και επιβολής, στον τομέα της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων.

Το ΕΣΠΔ επιδιώκει να δημιουργήσει Ομάδα Υποστήριξης Εμπειρογνωμόνων (Support Pool of Experts), αποτελούμενη από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες σε τομείς όπως: έλεγχο συστημάτων πληροφορικής, ασφάλεια ιστοτόπων, λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές φορητών συσκευών, διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), υπολογιστικό νέφος, συμπεριφορική διαφήμιση, τεχνικές ανωνυμοποίησης, κρυπτολογία, τεχνητή νοημοσύνη, UX σχεδιασμό, χρηματοοικονομική τεχνολογία, επιστήμη δεδομένων, ψηφιακό δίκαιο, κτλ.

Η εν λόγω Ομάδα Υποστήριξης Εμπειρογνωμόνων αποτελεί βασική στρατηγική πρωτοβουλία του ΕΣΠΔ, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των Εποπτικών Αρχών για εποπτεία και επιβολή της διαφύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://edpb.europa.eu/news/news/2022/call-experts-new-edpb-support-pool-experts_en.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,