Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κερύνειας ανακοινώνει ότι μετά την εκλογή του Νικόλα Κωνσταντινίδη στην θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2021, έχει κενωθεί θέση μέλους στην Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 31(1) του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 όταv υπάρχει κεvή θέση μέλoυς Επιτρoπής Τoπικoύ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ, αυτή πληρoύται με τηv εκλoγή μέλoυς πoυ έχει τα προσόντα σχετικά με αυτό από τα υπόλoιπα μέλη της Επιτρoπής Τoπικoύ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ και κάθε μέλoς πoυ εκλέγεται με τov τρόπo αυτό, υπηρετεί για τo υπόλoιπo της χρονικής περιόδoυ για τηv oπoία τo πρoηγoύμεvo μέλoς είχε εκλεγεί.

Ως εκ τούτου, καλούμε οποιοδήποτε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας ενδιαφέρεται να υπηρετήσει στην Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας από την θέση του μέλους μέχρι την εκπνοή της θητείας που διανύεται (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023) όπως συμπληρώσει το σχετικό Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το αποστείλει στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας μέχρι τις 15/12/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nconstantinides@tplaw.com.cy.

Βρείτε το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,