Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την αξιολόγηση της δικαστικής εξουσίας στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αξιολόγησης της GRECO

Το Ανώτατο Δικαστήριο με ικανοποίηση ανακοινώνει ότι με βάση την αξιολόγηση των επιπρόσθετων μέτρων συμμόρφωσης που έλαβε στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αξιολόγησης της «Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς» («GRECO»), η θεματική ενότητα που αφορά στη δικαστική εξουσία, σύμφωνα με τα πορίσματα της Δεύτερης Έκθεσης Συμμόρφωσης που δημοσιεύθηκε στις 17.11.2020 στην επίσημη ιστοσελίδα της Greco και στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, έχει ολοκληρωθεί πλήρως και επιτυχώς καθότι κρίθηκαν και οι τέσσερις εκκρεμούσες Συστάσεις ως πλήρως ή ικανοποιητικώς υλοποιηθείσες («fully implemented or implemented satisfactorily»).

Ειδικότερα, σε σχέση με τις Συστάσεις που αφορούσαν αποκλειστικά τη δικαστική εξουσία:

(1)  Σε ό,τι αφορά τη σύσταση για εισαγωγή κώδικα δεοντολογίας υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο υιοθέτησε Οδηγό Δικαστικής Συμπεριφοράς, στη βάση των διεθνών Αρχών γνωστών ως Αρχών Bangalore (Bangalore Principles of Judicial Conduct). Περιπλέον έχουν ενσωματωθεί, με τις αναγκαίες αναλογίες και διαφοροποιήσεις, και πρόνοιες του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς που ισχύει στην Αγγλία. Ειδικές πρόνοιες ρυθμίζουν επιμέρους περιπτώσεις, όπως οι προσωπικές σχέσεις και ο αποκλεισμός (εξαίρεση) δικαστή από την εκδίκαση υπόθεσης, η σχέση με δικηγόρους, δώρα και φιλοξενία, εμπορικές και άλλες δραστηριότητες, πολιτική δραστηριότητα, μέσα μαζικής επικοινωνίας και δημόσιος διάλογος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά.  Ο Οδηγός εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2019 και μέχρι σήμερα έτυχε αναθεώρησης τέσσερις φορές. 

Ο Οδηγός έχει αναρτηθεί, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική, στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε σε ελληνική και αγγλική έκδοση του Οδηγού υπό μορφή βιβλιαρίου, το οποίο είναι στη διάθεση του κοινού, τόσο στο Ανώτατο Δικαστήριο όσο και στα Επαρχιακά Δικαστήρια.

(2) Σε ό,τι αφορά τη σύσταση για εισαγωγή συγκεκριμένων και αντικειμενικών κριτηρίων για διορισμούς και προαγωγές δικαστών, διαπιστώθηκε κατά την αξιολόγηση ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση τέτοιων κριτηρίων με την απαιτούμενη διαφάνεια. Από της υιοθέτησης των κριτηρίων τον Οκτώβριο του 2019, όλες οι διαδικασίες διορισμού και προαγωγής διενεργούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(3) Τέλος, σε ό,τι αφορά τη σύσταση σε σχέση με την ανάγκη για δικαστική επιμόρφωση σε θέματα δικαστικής ηθικής, σύγκρουσης συμφερόντων και πρόληψης της διαφθοράς, επίσης η αξιολόγηση ήταν θετική, αφού λήφθηκαν υπόψιν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα τα οποία διενεργούνται από το Τμήμα Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου με βάση σχετικό πρόγραμμα.

Η πλήρης και επιτυχής εκπλήρωση του έργου που αναλογούσε στη δικαστική εξουσία αναφορικά με τα θεμελιώδη υπό αξιολόγηση θέματα, δεν αποτελεί το τέρμα αλλά σημαντικό σταθμό.  Υπ’ αυτή την έννοια, για σκοπούς συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων σε θέματα δεοντολογίας και της τυχόν ανάγκης για περαιτέρω αναθεωρήσεις και βελτιώσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει συστήσει Mόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης Θεμάτων Δικαστικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς. Περαιτέρω, το Ανώτατο Δικαστήριο προβαίνει σε συνεχή αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής των κριτηρίων διορισμού και προαγωγής δικαστών. Επιπρόσθετα, με την ψήφιση του περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών Νόμου, Ν. 101(Ι)/2020 και την ίδρυση Σχολής Δικαστών, αναμένεται η περαιτέρω αναβάθμιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των δικαστών και η συνεχής βελτίωση του ακαδημαϊκού τους επιπέδου.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,