Ανακοίνωση Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφορικά με την έναρξη εφαρμογής όλων των προνοιών της Νομοθεσίας που αφορά στο lobbying

Έναρξη εφαρμογής όλων των προνοιών της Νομοθεσίας που αφορά στο lobbying (στον Περί Διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων Νόμο 20(Ι)/2022) την 1η Μαρτίου 2024

  1. Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022 (Ν.20(Ι)/2022) («ο Νόμος») καθορίζει την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς («η Αρχή») ως αρμόδια για εφαρμογή των προνοιών του Νόμου.
  2. Σκοπός του Νόμου είναι η καθίδρυση πλαισίου θεμελίωσης και εμπέδωσης διαφάνειας, που αφορά σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν ή διευκολύνουν την εκκόλαψη πράξεων διαφθοράς.
  3. Με τον Νόμο, επιβάλλονται υποχρεώσεις τόσο στους εκπροσώπους ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος, που προτίθενται να εμπλακούν σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων («λομπίστες»), όσο και στους αξιωματούχους ή μέλη της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζομένους προς όφελος αξιωματούχων  («αξιωματούχοι»), οι οποίοι, από την θέση τους, λαμβάνουν μέρος στις πιο πάνω διαδικασίες.
  4. Η Αρχή αποφάσισε όπως θέσει σε πλήρη εφαρμογή όλες τις πρόνοιες του Νόμου, σταδιακά με τον τρόπο που έχει περιγράψει στην Ανακοίνωσή της με ημερομηνία 14/11/23 και σύμφωνα με την οποία, από τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, η Αρχή ξεκίνησε να αποδέχεται αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής («Μητρώο») οι οποίες εξετάζονται σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες δίνονται στην ιστοσελίδα της Αρχής και περιλαμβάνουν Επεξηγηματικό Σημείωμα μαζί με τα Έντυπα υποβολής αίτησης εγγραφής για σκοπούς δημιουργίας του Μητρώου.
  5. Κατά το πιο πάνω στάδιο, είχε τονιστεί ότι, οι διαδικασίες θα ήταν προς το σκοπό δημιουργίας του Μητρώου και δεν θα τίθεντο σε ισχύ οι υποχρεώσεις των λομπιστών, εφόσον αυτές είναι συνυφασμένες με τις υποχρεώσεις των αξιωματούχων.
  6. Η Αρχή θα είναι έτοιμη να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της το Μητρώο με τους εγγεγραμμένους λομπίστες περί την 26η Φεβρουαρίου 2024.
  7. Όλες οι πρόνοιες του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2024, οπότε και θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα όλες οι υποχρεώσεις, τόσο των αξιωματούχων όσο και των λομπιστών.
  8. Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου, η Αρχή προτρέπει τα πρόσωπα που προτίθενται να εμπλακούν σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων να μεριμνήσουν για την προηγούμενη εγγραφή τους στο Μητρώο.
  9. Πριν την ημερομηνία εφαρμογής των προνοιών του Νόμου θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής όλα τα Χρήσιμα Έντυπα (L 01 – L 12), των οποίων η χρήση απαιτείται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου από τα εμπλεκόμενα μέρη.
  10. Για την ορθή εφαρμογή όπως και την καλύτερη ερμηνεία του Νόμου, η Αρχή θα αποστείλει Εγκυκλίους προς τους Αξιωματούχους και προς τους Λομπίστες, οι οποίες έχουν σκοπό την επισήμανση των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ενεργειών που τούς αφορούν, αντίστοιχα, και θα αναρτήσει τις εν λόγω εγκυκλίους στην ιστοσελίδα της.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: