Προκήρυξη διαγωνισμού για σύσταση Επενδυτικού Ταμείου παροχής χρηματοδότησης

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

Το Υπουργείο Οικονομικών προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή διαχειριστή (Fund Manager) o οποίος θα αναλάβει τη σύσταση και διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου για την Παροχή Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (Equity Fund). Η δημιουργία του Επενδυτικού Ταμείου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Αύγουστο του 2019.

Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα νεοφυείς και καινοτόμες. Το κράτος αναμένεται να συνεισφέρει €20 εκ στο Επενδυτικό Ταμείο.

Η επενδυτική στρατηγική, η οποία θα προταθεί από τον Διαχειριστή του Ταμείου και θα εγκριθεί από την κυβέρνηση, θα διασφαλίζει την υλοποίηση των στόχων της κυβέρνησης. Στόχος είναι επενδύσεις κατά προτεραιότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις, σε επενδύσεις που προάγουν την καινοτομία, την τεχνολογική αναβάθμιση, τον εξαγωγικό προσανατολισμό/ διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και την ένταξη σε εγχώριες και εξωτερικές αλυσίδες αξίας / ανάπτυξη συστάδων, καθώς και την ανάπτυξη νέων τομέων, χωρίς να αποκλείονται οποιεσδήποτε άλλες βιώσιμες επενδύσεις σε υφιστάμενους παραγωγικούς τομείς.

Ο Διαχειριστής Ταμείου, ο οποίος θα είναι αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή αντίστοιχη εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, σε συνεργασία με την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου η οποία θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες του τομέα εγνωσμένου κύρους και με εξειδικευμένες γνώσεις στα επενδυτικά ταμεία.

Print Friendly, PDF & Email