Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νομικό καθεστώς που διέπει τα προϊόντα ατομικής προστασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πλήροφορεί το κοινό ότι έχει δημοσιευτεί η Σύσταση (EE) 2020/403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2020,σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της απειλής COVID-19.

Στο προοίμιο της Σύστασης παρέχονται πληροφορίες για το νομικό καθεστώς που διέπει τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) όπως μάσκες προσώπου, γάντια, προστατευτικές φόρμες και προστατευτικά γυαλιά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια Αρχή για τη νομοθεσία που διέπει τα ΜΑΠ, δεν έχει λάβει οποιαδήποτε αίτηση στην Κύπρο για την αναφερόμενη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που κατ’ εξαίρεση λόγω της απειλής COVID-19 συστήνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επομένως, οι υφιστάμενες διαδικασίες εποπτείας της αγοράς που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, δηλαδή ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου, γάντια, προστατευτικές φόρμες και προστατευτικά γυαλιά) χωρίς σήμανση CE, δεν μπορούν να διατίθενται ως ΜΑΠ στην κυπριακή αγορά.

Ανακοίνωση Τύπου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Print Friendly, PDF & Email