Τρόπος Λειτουργίας Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας-Κερύνειας – Δείτε την ανακοίνωση

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 30/4/20 που αφορά την επαναλειτουργία των δικαστηρίων, και έχοντας υπόψη τα σχετικά διατάγματα του Υπουργείου Υγείας λόγω του Covid-19 και την ιδιαίτερη φύση των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, οι δικαστικές διαδικασίες του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας-Κερύνειας διαμορφώνονται από 5/5/20 ως ακολούθως:

1.Σε όλες τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες, Μνεία, Προγραμματισμό ή για Α΄ Εμφανίσεις, θα δίνονται οδηγίες απευθείας από το Δικαστήριο, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των Δικηγόρων ή των πελατών τους.

Για τις υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για επίδοση, εάν αυτή έχει γίνει, να καταχωρείται στο φάκελο του Δικαστηρίου τουλάχιστον 2 ημέρες προηγουμένως. Σε περίπτωση που ο Καθ’ου η αίτηση εκπροσωπείται από Δικηγόρο, ο τελευταίος να ειδοποιεί από πριν το Δικαστήριο για την εμφάνιση του, διαφορετικά η υπόθεση θα ορίζεται για απόδειξη.

Για τις νέες ημερομηνίες και τις νέες οδηγίες, οι δικηγόροι θα ειδοποιούνται από τη γραμματεία του Δικαστηρίου.

2.Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για απόδειξη ή αυτές που θα ορίζονται για απόδειξη, η ένορκη δήλωση με τα επισυνημμένα σε αυτή Τεκμήρια να καταχωρείται στο φάκελο του Δικαστηρίου τουλάχιστον 1 ημέρα προηγουμένως από την ημερομηνία που είναι ορισμένη για απόδειξη.

3.Σε περίπτωση που οι Δικηγόροι έχουν καταλήξει σε συμβιβασμό υπόθεσης που είναι ορισμένη για Οδηγίες ή Μνεία ή Α΄ Εμφάνιση ή ακρόαση, δύνανται να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή καλύτερα διαδικτυακά με τη στενογράφο του Δικαστή ενώπιον του οποίου είναι ορισμένη η υπόθεση μία τουλάχιστον ημέρα προηγουμένως και να αιτούνται άδειας για να δηλωθούν τα συμφωνηθέντα σε ημερομηνία και με τρόπο που θα υποδειχθεί από το Δικαστήριο.

4.Νοείται ότι όπου το Δικαστήριο κρίνει μετά από σχετικό αίτημα των Δικηγόρων ή των εμπλεκόμενων μερών ότι θα πρέπει να δοθούν διαφορετικές οδηγίες ή ότι θα πρέπει να επιληφθεί υπόθεσης σε πρώτη εμφάνιση, ανάλογα θα ενεργεί. Η επικοινωνία με το Δικαστήριο θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνεται με τη στενογράφο του Δικαστή και μόνο σε περίπτωση που τους δοθεί σχετική άδεια θα πρέπει να προσέλθουν στο Δικαστήριο.

5.Στις ως άνω περιπτώσεις οι Δικηγόροι δύνανται, εάν καταλήξουν σε κοινά αιτήματα να ετοιμάζουν και να αποστέλλουν στο Δικαστήριο γραπτό σημείωμα, εκ των προτέρων, με το οποίο θα συμφωνούν και τα δύο μέρη, με το οποίο να δηλώνουν τα αιτήματα τους και το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται και θα πληροφορεί σχετικά τους Δικηγόρους.

6.Σε σχέση με τα εκδοθέντα προσωρινά διατάγματα (interim orders) τα οποία είναι επιστρεπτέα, οι Δικηγόροι καλούνται να παρίστανται στo Δικαστήριo ως επίσης και στις περιπτώσεις των Μονομερών Αιτήσεων ώστε να λαμβάνουν νέα ημερομηνία. Στις περιπτώσεις που υπάρχει κοινό αίτημα μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, οι οδηγίες δύνανται να δοθούν ως η παράγραφος 1 ανωτέρω.

7.Θα διεξάγονται όλες οι ακροάσεις ενδιάμεσων αιτήσεων και αιτήσεων ταχείας εκδίκασης στις οποίες δεν θα καταθέσουν μάρτυρες.

8.Οι συνεχιζόμενες ακροάσεις ή οι ακροάσεις ( για υποθέσεις άνω των €3000) θα διεξάγονται, νοουμένου ότι παρέχεται δικαστικός χρόνος, εκτός όπου υπάρχουν σχετικά αιτήματα αναβολής για τα οποία το Δικαστήριο θα επιδεικνύει τη μέγιστη δυνατή κατανόηση εάν και εφόσον δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις. Νοείται ότι στις περιπτώσεις ακροαματικής διαδικασίας εντός της αίθουσας του Δικαστηρίου, θα παρίσταται καθορισμένος αριθμός προσώπων, με βάση τη χωρητικότητα της κάθε αίθουσας, ως οι σχετικές οδηγίες.

9.Οι υποθέσεις Φυλακιστηρίων και Νομικών Αρωγών θα διεξάγονται κανονικά, τηρουμένων των σχετικών οδηγιών για ασφαλή προσέλευση στο Δικαστήριο.

10.Για την εκδίκαση υποθέσεων διαζυγίου με τριμελή σύνθεση θα ισχύουν τα εξής:

i) Για τις Αποδείξεις, θα είναι αρκετό προς υποστήριξη της αίτησης, να καταχωρείται σχετική Ε/Δ πριν την ημέρα που η υπόθεση είναι ορισμένη. Νοείται πως στην περίπτωση που ο ενόρκως δηλών είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να καταχωρηθεί και αντίγραφο της Ε/Δ στα Ελληνικά μαζί με Ε/Δ του μεταφραστή. Αν όλα είναι νομότυπα θα εκδίδεται η απόφαση και θα ενημερώνεται σχετικά ο συνήγορος του Αιτητή ή ο ίδιος ο Αιτητής σε περίπτωση που δεν εκπροσωπείται. Σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις θα ειδοποιείται σχετικά ο συνήγορος του Αιτητή ή ο ίδιος ο Αιτητής σε περίπτωση που δεν εκπροσωπείται.
ii) Για τις ακροάσεις , θα ακολουθείται η διαδικασία που ίσχυε προηγουμένως, με την κατάθεση, γραπτώς της μαρτυρίας
iii) Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για ακρόαση με περιορισμό επιδίκων θεμάτων θα ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν για την ετοιμασία ένορκης δήλωσης (βλέπε 10i), πλην όμως θα είναι απαραίτητη η παρουσία των Δικηγόρων και των δυο πλευρών και του διαδίκου που θα προωθήσει την υπόθεση του.
iv) Τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για ΚΕΘ/προγραμματισμό, θα τις χειρίζεται ο φυσικός δικαστής, ο οποίος θα δίνει οδηγίες για την πρόοδο της διαδικασίας.
v) Οι αιτήσεις για υποκατάστατη επίδοση θα καταχωρούνται κανονικά και θα ενημερώνεται σχετικά ο συνήγορος του Αιτητή/τριας από τη γραμματεία του Δικαστηρίου.
vi) Οι υποθέσεις που ήταν ήδη ορισμένες για ακρόαση ή απόδειξη και αναβλήθηκαν, θα επαναοριστούν για τον ίδιο σκοπό, και θα υπάρχει σχετική ενημέρωση από τη γραμματεία του Δικαστηρίου.
vii) Για τις αιτήσεις που ήταν ήδη ορισμένες για επίδοση, εκ των πραγμάτων, θα διαταχθεί η εκ νέου επίδοσή τους
viii) Τυχόν μη εμφάνιση συνηγόρου σε οποιαδήποτε δικάσιμο, η υπόθεση δεν θα απορρίπτεται, αλλά θα ειδοποιείται ο συνήγορος τηλεφωνικά από το πρωτοκολλητείο για την πορεία της υπόθεσης.

Για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών εργασιών και για τη διασφάλιση της υγείας όλων, απαιτείται η συνεργασία και η πιστή εφαρμογή των σχετικών οδηγιών.

Τα πιο πάνω είναι δυνατό να τύχουν διαφοροποίησης ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε στιγμής.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,