Έναρξη παραλαβής αιτήσεων για έκδοση Πιστοποιητικού Καινοτόμου Επιχείρησης ως υποστηρικτικό εργαλείο για την αξιοποίηση της παροχής φορολογικών κινήτρων

Πληροφορείσθε ότι το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε την έναρξη παραλαβής αιτήσεων για έκδοση του πιστοποιητικού Καινοτόμου επιχείρησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 innovative.companies@dmrid.gov.cy.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται ως υποστηρικτικό εργαλείο για την αξιοποίηση της παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της επέκτασης της ισχύος της νομοθεσίας η οποία τροποποιεί τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο για περίοδο 18 μηνών, μέχρι 30/6/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Υφυπουργείο (κα Έλενα Πουλλή στο τηλ. 22205028).

Όλα τα σχετικά έγγραφα (Πρακτικός Οδηγός, Αιτήσεις και Παραρτήματα), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου www.dmrid.gov.cy.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,