Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διενέργεια εξετάσεων/αξιολόγηση φοιτητών

Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει γίνει δέκτης προβληματισμών, ανησυχιών και ερωτημάτων από εκπαιδευτικούς, φοιτητές, γονείς μαθητών, οργανώσεις μαθητών και δημοσιογράφους, σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία δημοτικής, μέσης και τεχνικής, ως επίσης και με την εξ αποστάσεως διενέργεια εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών από ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο του Covid19.

Όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου αριθμός μαθητών παρακολουθεί το μάθημα από την τάξη, ενώ αριθμός συμμαθητών τους το παρακολουθεί διαδικτυακά,  θα ήθελα να ενημερώσω ότι διεξάγονται δειγματοληπτικοί επιτόπου έλεγχοι σε σχολεία, τα ευρήματα των οποίων θα ανακοινωθούν σύντομα, μαζί με ενδεχόμενες ενέργειες που θα αποφασιστούν.

Σχετικά με την εξ αποστάσεως διενέργεια εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, στάλθηκε ήδη ερωτηματολόγιο με καταληκτική ημερομηνία απαντήσεων την 13η Μαΐου 2020, σε  όλα τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι ο έλεγχος και η ενημέρωση αναφορικά με την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων/ λογισμικών/εφαρμογών και εν γένει διαδικασιών και πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικότερα της εξ αποστάσεως διεξαγωγής εξετάσεων. Αριθμός ιδρυμάτων απάντησε ήδη ότι θα διενεργήσει εξετάσεις με φυσική παρουσία των φοιτητών.

Το Γραφείο θα επανέλθει με περαιτέρω ενημέρωση και καθοδήγηση αναφορικά με τα ως άνω θέματα.

Print Friendly, PDF & Email