Αυξημένες ποινές για την παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων με νόμο που ψήφισε η Βουλή

Αυξημένες ποινές για την παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων προνοεί ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 που ψήφισε την Πέμπτη κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Υπέρ τάχθηκαν 41 βουλευτές, εναντίον 2, ενώ υπήρξαν και δύο αποχές.

Σκοπός του νόμου και των κανονισμών που εγκρίθηκαν είναι η τροποποίηση του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου και των περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμών, αντίστοιχα, ώστε να καταστεί εφικτή η αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης χρήσης πυροτεχνημάτων και η περαιτέρω διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ειδικότερα, προβλέπεται η  αύξηση των ποινών φυλάκισης ή/και προστίμου που καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, ώστε αυτές να καταστούν πιο αποτρεπτικές σε σχέση με αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την παράνομη εισαγωγή, κατασκευή, πώληση, μεταφορά και χρήση οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης και την πώληση και αγορά φυσιγγίων και άλλων πυρομαχικών. Αυξάνεται επίσης το ανώτατο όριο των ποινών φυλάκισης ή/και προστίμου που δύναται να επιβληθεί.

Οι κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, έχουν ως αποτέλεσμα:

Να αυξηθούν οι ποινές φυλάκισης και προστίμου που σχετίζονται με αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την έκδοση άδειας εισαγωγής, κατασκευής, μεταφοράς, αποθήκευσης, φύλαξης, πώλησης και χρήσης εκρηκτικών υλών από δώδεκα μήνες φυλάκισης και από χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ πρόστιμο σε τρία χρόνια φυλάκισης και δύο χιλιάδες ευρώ πρόστιμο, αντίστοιχα.

Να περιληφθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία θα εξαιρούνται της δυνατότητας απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας για κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών φυσικά πρόσωπα που απασχόλησαν ή απασχολούν την αστυνομία για ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εξασφάλιση πιστοποιητικού ικανότητας λόγω των πιο πάνω, η αστυνομία θα απαλλάσσεται της υποχρέωσης αποκάλυψης των σχετικών πληροφοριών ή στοιχείων.

Να αυξηθεί το κατώτατο όριο ηλικίας φυσικού προσώπου στο οποίο δύναται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ικανότητας για κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών από τα 16 στα 21.

Παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών συμφώνησαν στην ανάγκη ελέγχου των παράνομων πυροτεχνημάτων, αφού όπως ανέφεραν «το κακό έχει παραγίνει», πολλοί από αυτούς επεσήμαναν ότι η αύξηση των ποινών από μόνη της δεν επιτυγχάνει τον σκοπό από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνεται αποτελεσματική εφαρμογή της.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,